گشت ها و سفرهای مکتب

Antrag herunterladen
Sprache auswählen
چه مواردی پرداخت می شود؟
– سفرهای یکروزۀ مکتب
– سفرهای صنف
– سفرهای چند روزه و گشت های همراه با نرسری
برای چه کسی پرداخت می شود؟
برای اطفال نرسری، شاگردان زیر سن ۲۵ سال که به مکاتب عمومی یا مسلکی می روند و مددمعاش آموزشی را دریافت نمی کنند.‎ ‎
چقدر پول برای شان پرداخت می شود؟
– هزینه های واقعی
(به عنوان بخشی از مقررات آموزشی حقوقی)،
– اکثراٌ برای هر چیز
چگونه کار می کند؟

تفاوت بر اساس این است که آیا شما می خواهید در سفر یکروزۀ مکتب بروید یا سفر صنفی:

الف: گشت های یکروزه

اگر سفر روزانه یا پیاده روی در پلان باشد، در آنصورت مکتوب والدین را از مکتب دریافت خواهید کرد. در این مکتوب مسیر رفت و آمد، تاریخ سفر و مقدار پولی که باید والدین شما پرداخت نمایند، نوشته می باشد.Pro Arbeit  تمامی هزینه های سفر شما را پرداخت می نماید‎

برای این کار، بسیار ساده فارم AUSFLÜGE & KLASSENFAHRTEN (گشت ها و سفرهای صنفی) را بگیرید. والدین شما صفحۀ اول را تکمیل می نماید و همراه با مکتوب والدین همه چیز را یکجا به Pro Arbeit ارسال نمایید. ‎

Pro Arbeit  همه چیز را بررسی می کند.‎ ‎  والدین شما یادداشتی را دریافت خواهد کرد. کمک مالی به والدین شما انتقال خواهد یافت.

ب: سفرهای که چند روز/سفر صنفی را در بر می گیرد

اگر می خواهید که در سفر صنفی اشتراک ورزید پس هزینه های سفر و بودوباش وجود خواهد داشت. این هزینه ها باید در یک وقت خوب قبل از آغاز سفر مشخص شوند.

Pro Arbeit  بطور معمول می تواند هزینه های سفر را بطور کامل تحت پوشش قرار دهد.‎ ‎

برای این کار، بسیار ساده فارم AUSFLÜGE & KLASSENFAHRTEN (گشت ها و سفرهای صنفی) را بگیرید.‎ ‎‎ ‎  والدین شما صفحۀ اول را خانه تکمیل می کنند.

مکتب یا نرسری باید صفحۀ پشت را تکمیل کند.

فارم تکمیل شده باید به Pro Arbeit ارسال گردد.‎ ‎  آنها همه چیز را بررسی خواهند کرد. اگر همه چیز مرتب باشد، در آنصورت Pro Arbeit تمامی هزینه های سفر را مستقیماً به حساب بانکی مکتب یا صنف ارسال خواهد کرد.

 

برای چه چیز پول پرداخت نمی شود؟
– جیب خرجی بخاطر هزینه های اضافی در جریان سفر، بطور مثال، بخاطر خریدن آیسکریم یا اسنک در اینجا و آنجا.‎ ‎
ـ البسه و دیگر مواد اساسی معمول، طور مثال، بیک های سفری، آشیایی آب بازی، چپلک، حتی اگر در لیست هم شامل باشند.
نه باید فراموش کرد

– مکتوب والدین از مکتب/نرسری –
صدیق مکتب/نرسری در پشت صفحه برای سفرهای چندین روزه –
– یادداشت Wohngeldstelle (دفتر مزایای مسکن)
– یاداشت Familienkasse (دفتر مزایای خانواده) (Kinderzuschlag)