اشتراک در پیشکش های اجتماعی و فرهنگی

Antrag herunterladen
Sprache auswählen
این چه هست؟
این کمک ها با اطفال و جوانان کمک می کند تا با دوستان خود یکجا در کلپ ورزشی فعال باشند، نواختن آلات موسیقی را بیاموزند و یا هم به کمپ رخصتی بروند.
شما ماهانه مقدار پول کمکی را دریافت خواهید کرد و می توانید آن را مطابق به ذوق خود به کار ببرید، همچون

– در کلوب سپورتی
– مکتب موسیقی
– اشتراک در
· einer Ferienfreizeit,
· کمپ رخصتی،
· برنامۀ رخصتی،
· گشت راهنمادار موزیم یا کورس نقاشی،
· پروژۀ تیاتر
· دیگر فعالیت های گروپی
برای چه کسی پرداخت می شود؟
برای اطفال و نوجوانان زیر عمر ۱۸ سال.‎ ‎
چقدر پول برای شان پرداخت می شود؟
– هر ماه ۱۵ یورو
(اگر شما مساعدت مالی خویش را در هر ماه پرداخت می نمایید)
و یا هم حداکثر آن
ـ ۱۸۰ یورو در هر سال (اگر شما می خواهید که تمامی مبلغ ار یکبار برای فعالیت های خویش بپردازید، بطور مثال، مساعدت سالانه یا هزینه های کمپ رخصتی).
چگونه کار می کند؟

مهم نیست اگر کلپ ورزشی باشد، آموختن گیتار باشد، کمپ رخصتی باشد و یا فعالیت گروهی دیگر: خود را دخیل سازید و با دوستان تان سرگرمی داشته باشید.‎ ‎

همینکه تصمیم گرفتید پس اجازه دهید تا Pro Arbeit بداند که میخواهید در چه کار اشتراک ورزید.

برای این کار، بسیار ساده فارم SOZIALE & KULTURELLE TEILHABE (اشتراک اجتماعی و فرهنگی) را بگیرید.‎ ‎ والدین شما صفحۀ اول را خانه تکمیل می کنند.

کلپ، مکتب موسیقی یا دایر کننده باید پشت ورق را خانه پری نماید تا Pro Arbeit بداند که والدین شما چه مقدار و در چه زمانی آن را پرداخت می نماید.‎ ‎

فارم تکمیل شده باید به Pro Arbeit ارسال شود.‎ ‎ آنها همه چیز را بررسی خواهند کرد. والدین شما یادداشتی را دریافت خواهد کرد. کمک مالی به والدین شما ارسال می شود.

به هر صورت:
حتی جوانترین فرد می تواند این کمک مالی را دریافت نماید. بطور مثال، اگر آنها می خواهند در گروه بازی با والدین خویش اشتراک ورزند و یا هم در کورس آب بازی اشتراک می نمایند.

فراموش نکنید:
– یادداشت Wohngeldstelle (دفتر مزایای مسکن)
یادداشت Familienkasse (دفتر مزایای خانواده)‎ (Kinderzuschlag)‏
– تصدیق عضویت، تایید ثبت نام یا رسید