نان چاشت

Antrag herunterladen
Sprache auswählen
چه مواردی پرداخت می شود؟
نان چاشت مشترک
– در کودکستان/نرسری
– در مکتب
– در مرکز شاروالی بعد از مکتب، اگر مکتب بطور مشترک پاسخگو باشد (و توافق همکاری موجود باشد).
برای چه کسی پرداخت می شود؟
برای اطفال که در کودکستان/نرسری هستند و شاگردان که زیر سن ۲۵ سال هستند و به مکتب عمومی یا مسلکی می روند و مددمعاش آموزشی را دریافت نمی کنند.‎ ‎
چقدر پول برای شان پرداخت می شود؟
هزینه های نان چاشت کاملاُ پرداخته می شود.
چگونه کار می کند؟
اگر شما می خواهید که نان چاشت را یکجا با دیگران در کانتین، مکتب یا کودکستان صرف نمایید، در آنصورت Pro Arbeit تمامی هزینه های مربوط به آن را پرداخت می نماید.‎ ‎

برای این کار، بسیار ساده فارم MITTAGESSEN (نان چاشت) را بگیرید.‎ ‎ والدین شما صفحۀ اول را خانه تکمیل می کنند. مکتب یا کودکستان بخش قیمت و غیره را در پشت ورق خانه پری می نماید.

فارم تکمیل شده باید به Pro Arbeit ارسال شود.‎ ‎ آنها همه چیز را بررسی خواهند کرد. والدین شما یادداشتی را دریافت خواهد کرد. هزینه ها به فراهم کننده خدمات (مکتب، کاترر، کلب، نرسری و غیره) انتقال خواهد یافت.

Abrechnung
فراموش نکنید:
– یادداشت Wohngeldstelle (دفتر مزایای مسکن)
– یادداشت Familienkasse (دفتر مزایای خانواده)‎ (Kinderzuschlag)