کمک آموزشی

Antrag herunterladen
Sprache auswählen
نمرات ضعیف؟ و حالا؟
بعضی اوقات شاگردان از درک محتوی یک مضمون مشکلات می داشته باشند. در چنین یک حالت، نمرات آنها در کار صنفی یا گزارش مکتب ضعیف می باشند. ممکن شما با این موضوع آشنایی داشته باشید. ادارۀ Bildungs- und Teilhabepaket بخاطر بلند بردن نمرات تان با شما کمک می کند.‎ ‎
کی ها می توانند به آن درخواست دهند؟
شاگردانی که عمر شان زیر ۲۵ سال باشد،
– و به مکتب عمومی یا مسلکی می روند و مددمعاش آموزشی را دریافت نمی کنند
– و نمرات شان ضعیف هستند.‎ ‎
این آموزش ها برای چه مدتی داده می شوند؟
این آموزش ها اساساٌ تنها الی گزارش بعدی مکتب اجازه دارند. بناٌ شما باید گزارش خویش را تسلیم کنید. اگر شما به آموزش دیگری نیاز داشتید، پس باید درخواستی دیگری را به Pro Arbeit بدهید.‎ ‎
در هر هفته چقدر آموزش ممکن خواهد باشد؟
Pro Arbeit می تواند در هر هفته برای دو مضمون و به مدت دو ساعت درس های آموزشی را برای شما پرداخت نماید.‎ ‎
چقدر پول برای شان پرداخت می شود؟
Pro Arbeit می تواند تمامی هزینه های شما را پرداخت نماید.‎ ‎
چگونه کار می کند؟

اگر شما به آموزش نیاز دارید، می توانید درخواستی را به Pro Arbeit ارایه دهید تا تمامی مصارف شما پرداخته شود.‎ ‎

برای این کار، بسیار ساده فارم LERNFÖRDERUNG (حمایت یادگیری) را بگیرید. والدین شما صفحۀ اول را تکمیل می نماید و درخواستی را امضاء می کند.‎ ‎

صفحۀ پشت آن باید توسط مکتب تکمیل گردد. این موضوع بسیار مهم است که باید در درخواستی خود دقیقاً که چرا در بیرون از مکتب به آموزش اضافی نیاز دارید. معلمین شما را خوب می شناسد، از همین جهت تنها آنها می توانند شما را بخاطر آموزش پیشنهاد نماید.

بعد از آن شما فارم را به آموزش دهنده یا اداره آموزشی که می خواهد به آنجا بروید، تسلیم می نمایید. جزئیات آنها نیز دارای اهمیت است و باید در پشت فارم درج باشند. اگر شما تصمیم داشتن آموزش شخصی را گرفته اید (بطور مثال، از شاگرد ریاضیات)، در آنصورت باید فارم SELBSTAUSKUNFT (ارزیابی خودی) را باید تکمیل نماید.

فارم تکمیل شده باید به Pro Arbeit ارسال گردد.‎ ‎ آنها همه چیز را بررسی خواهند کرد. در مورد درخواستی به مکتب ممکن بعضی از سوالات باشد. در چنین حالت، آنهائیکه درخواست ها را پروسیس می کنند با والدین یا مکتب شما تماس خواهد گرفت. اگر همه چیز مرتب باشند، والدین شما یادداشت را دریافت خواهند کرد و آموزش شما می تواند آغاز شود. Pro Arbeit هزینه های آموزشی را مستقیماُ به آموزگار یا اداره ارسال می کند.‎ ‎

چه چیز دیگر مهم است؟
شما باید نخست به درس های کمکی و دیگر خدمات رایگان آموزشی که توسط مکتب شما پیشکش می شود، بروید. Pro Arbeit تنها برای آموزش های اضافی از نصاب پرداخت می نماید آن هم اگر در مکتب شما فرصه های نه باشد و یا ناکافی باشد.‎ ‎
Selbstauskunft
فراموش نکنید:
– گزارش مکتب
– یادداشت Wohngeldstelle (دفتر مزایای مسکن)
– یادداشت Familienkasse (دفتر مزایای خانواده)‎ (Kinderzuschlag)
– فارم ارزیابی خودی از آموزگار بخاطر تدریس خصوصی