መብርሂ ኣብ ትምህርታዊ መገልገሊታት

ካብ 2011 ሚሩ፤ Leistungen für Bildung und Teilhabe ( ጥቕማጥቕምታት ት ምህርትን ተ ሳትፎን) ንቆልዑት፤ ሰገናትን መናእሰይን ካብቲ ስሩዕ ወርሓዊ ድልየታት ብተወሳኺ ናብ ግንዛበ ክኣቱ ተገይሩ እዩ። እዚ ድማ ናይ ውልቀ ትምህርታዊ መገልገሊታት ወፃኢታት ምሽፋን ይሓውስ

 • እዚ ጥቕማጥቕሚ እዚ ዝረክብ መን እዩ?

  ነዞም ዝስዕቡ ዘማልኡ ተምሃሮ

  • ናብ ሓፈሻዊ ወይ ሞያዊ ቤትትምህርቲ ዝኣተዉ
  • ዝኾነ ይኹን ናይ ስልጠና ክፍሊት ዘይቕበሉ
  • ዕድሚኦም ትሕቲ 25 ዓመት ዝኾነ
  • ብመሰረት መፅሓፍ II ናይ Sozialgesetzbuch (SGB II)፣ መፅሓፍ XII ናይ Sozialgesetzbuch (SGB XII – ሕጊ ማሕበራዊ ውሕስና ርመን) ወይ ድማ Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG – ናይ ዑቕባ ሓተትቲ ሕጊ ጥቕማጥቕሚ)፣ ናይ መንበሪ ኣባይቲ ጥቕማጥቕሚ (Wohngeld) ወይ ናይ ህፃናት ጥቅማጥቕሚ (Kinderzuschlag) ዝቕበሉ።
 • ናይ ውልቀ ትምህርታዊ መገልገሊታት?

  ተምሃሮ ኣብ መ መርታ ዓመት ትምህርቲ ዘድልዩዎም ኣቁሑት ዝዕድግሉ ድምር ዋጋ ክፍሊት ይወሃቦም። ካብ ናይ ቤት ትምህርቲ ቦርሳ ብተወሳኺ፤ ናይ ፅሕፈት መሳርሒታት፣ ናይ ሒሳብን ስእልን መሳርሒታት ንኣብነት ደፍተራት፣ ቢሮታት ሕብራዊ እርሳሳት፣ ፅምዲ ኮምፓሳት፣ ሴት ሰኩዌራትን መደምሰሳትን።

 • እቲ ጥቕማ ጥቕሚ ከመይ ተፈፃሚ ይኸውን?

  እቲ ጥቕሚ ኣብ መ መርታ መንፈቕ ትምህርቲ ኣብ ሓደ ዓመት ክልተሻብ እዩ ዝኽፈል።
  እቲ ክፍሊት፤ ክሳብ 70 EURO ዩሮ መጠን ዘለዎ ገንዘብ ነሓሰ 1፤ ከምኡ ድማ ክሳብ 30 EURO ዩሮ መጠን ዘለዎ ገንዘብ የካቲት 1 ናብ ናትኩም ቁፅሪ ሒሳብ ይመሓላለፍ።

 • ከመይ እዩ ዝትግበር?

  ናይ መንበሪ ገዛ ወይ ናይ ቆልዓ ጥቕማጥቕሚ ትቕበሉ እንተደኣኾይንኩም፤ ናይ ትምህርታዊ መገልገሊታት ጥቕማጥቅሚ ንምርካብ ናብ Pro Arbeit ክተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ንምግባር፤ ብቐሊሉ ነዚ ውሰድ MACH MIT : : Hefte, Stifte & Co (ደፍተራት፣ ቢሮታት ወዘተ) : : ካብቲ ናይ “Komm – Mach mit” ቅጥዒ፤ ነዚ ምላእ፣ ናይ መንበሪ ገዛ ወይ ናይ ቆልዓ ጥቕማጥቕሚ መግለፂ ኣተሓሒዝካ ኩሉ ናብ Pro Arbeit ለኣኮ።

  ኣመሓዳሪኹም ነቲ ማመልከቻ ከረጋግፆ እዩ፤ ካብኡ እንተዳኣ ተፈቒዱ ነቲ ገንዘብ ናብ ሒሳብ ቁፅርኹም ከመሓላልፈልኩም እዩ።

  በቲ SGB II መሰረት ቅድም ኢሎም ጥቕማጥቕሚ ዝረኽቡ ተምሃሮ፤ ተወሳኺ ማመልከቻ ምቕራብ ኣየድልዮምን እዩ። ዝኾነ ይኹን ናይ SGB II ጥቕማጥቅሚ ዝረክብ ሰብ፤ ኣብ ስሩዕ ናይ ሙሉእ-ግዜ ትምህርቲ ንዝርከብ ውላዱ ስቕ ኢሉ ነዞም ጥቕማጥቕሚታት እዚኦም ክረክብ ይኽእል እዩ፤ እንተደኣ እቶም ዝተጠቐሱ ቅድመ-ኹነታት ተማሊኦም ኮይኖም።

  15 ዓመት ዝዕድሚኦምን ልዕሊኡን ዝኾኑ ተምሃሮ፤ ናብ ትምህርቲ ዝኣተዉሉ መረጋገፂ ወረቐት ናብ Pro Arbeit ክቐርብ ኣድላዪ እዩ።

እቶም ማመልከቻታት ናይ ምምላእ መምርሒ Komm - mach mit
ማመልከቻ ካብ ዘቕረብኩምሉ ወርሒ መ መርታ  ሚሩ ንዝህሉ ወፃኢታት ክፍሊት ክትሓቱ ትኽእሉ። ትሕቲ 25 ዓመት ዕድመ ዘለዎም እንተኾይኖም፣ ቤት ትምህርቲ ዝኣተዉ አንተኾይኖምን ናይ ስልጠና ክፍሊት እንድሕር ዘይቕበሉን ኮይኖም፤ ንቆልዑ፣ ንሰገናትን መናእሰይን ማመልከቻ ምቕራብ ይከኣል እዩ። ከምኡ ድማ ናብ ኣፀደ ህፃናት ንዝኸዱ ቆልዑ ምመልከቻ ምቕራብ ይከኣል። ተወሰኽቲ መምርሒታት ኣብቲ ናይ ማመልከቻ ቅጥዒ ክትረኽቡ ትኽእሉ።

ኣገዳሲ መምርሒታት ብዛዕባ ነይ ሓበሬታ ሓለዋ ዝምልከት
ናትኩም ሓበሬታ ዝስነድ ሕጋዊ ኣሰራርሓትት መሰረት ብምግባር እዩ (§§ 60 ክሳብ 65 ደፍተር I ናይቲ Sozialgesetzbuch (SGB I - ሕጊ ማሕበራዊ ውሕስና  ርመን) ከምኡ ድማ § 67 a ፣ b ፣ c ደፍተር X ናይቲ Sozialgesetzbuch (SGB X) ። ናትኩም ሓበሬታ ብምሽጥር ክተሓዝ እዩ (ብመርህ ማሕበራዊ ምሽጥር)።