تجهیزات مکتب

Antrag herunterladen
Sprache auswählen
این چه هست؟
سال دو بار بخاطر خریدن مواد مکتب، همچون کتاب ها، قلم ها، اورک بوک ها، ماشین های حساب یا پرداخت های مواد آموزشی اضافی یا پول برای کاپی کردن اوراق کمک مالی داده می شود.
برای چه کسی پرداخت می شود؟
برای شاگردان زیر سن ۲۵ سال که به مکاتب عمومی یا مسلکی می روند و مددمعاش آموزشی را دریافت نمی کنند یا کمک مالی ‎“BAföG“‎.
چقدر پول برای شان پرداخت می شود؟
Neu ab 2021:
– ۱۰۰ یورو به تاریخ اول اگست (آغاز سال تعلیمی مکتب)،
– ۵۰ یورو به تاریخ اول فبروری (آغاز نیمۀ دوم سال تعلیمی مکتب).
اتفاقاٌ، این مقدار پول در چند سال آینده افزایش خواهد یافت!
چگونه کار می کند؟

SGB II

خانواده های که مزایای مالی را از Jobcenter دریافت می کنند برای اطفال خود از سال ۱ الی ۹ در مکتب در زمان مشابه همانند مزایای مالی اگست و فبروری پرداخت ها را دریافت خواهند کرد.‎ ‎

شاگردانی که عمر شان ۱۵ و از آن به بالا هستند باید تصدیق مکتب را ارسال نمایند.

چگونه کار می کند؟

Kinderzuschlag | Wohngeld

خانواده های که Wohngeld یا Kinderzuschlag را دریافت می کنند می توانند برای پرداخت کرایه اپارتمان به Pro Arbeit درخواست دهند.‎ ‎

برای همین کار، بسیار ساده فارم SCHULBEDARF(تجهیزات مکتب) را بگیرید.‎ والدین شما آن را تکمیل می کند و اگر شما دارای سن ۱۵ یا بالاتر از آن هستید تصدیق مکتب را با آن یکجا می سازد. همه چیز باید به Pro Arbeit ارسال گردد.‎ ‎ آنها درخواستنامه را بررسی خواهند کرد. والدین شما یادداشتی را دریافت خواهد کرد. کمک مالی بخاطر تجهیزات مکتب به والدین شما انتقال خواهد یافت.

فراموش نکنید:
– یادداشت Wohngeldstelle (دفتر مزایای مسکن)
– یادداشت Familienkasse (دفتر مزایای خانواده) (Kinderzuschlag)
– تصدیق مکتب برای آنهائیکه عمر شان ۱۵یا از آن بالاتر هست