توضیحات درباره وسایل مکتب

از سال 2011 نظر کودکان، نوجوانان و جوانان، در کنار احتیاجات معمول ماهوار خود، در ملاحظه به Leistungen für Bildung und Teilhabe  (فواید آموزش و مشارکت) هم جلب شده است. این امر شامل کمک به خرید تجهیزات شخصی مکتب هم میشود.

 • کی ها از این فواید برخوردار میشوند؟

  شاگردان که

  • به مکتب مسلکی یا عمومی میروند
  • کدام مصرف برای کارآموزی دریافت نمیکنند
  • کمتر از 25 سال سن دارند
  • بر اساس جلد II کتابSozialgesetzbuch (SGB II) ، جلد XII کتاب  Sozialgesetzbuch SGB XII) - قانون بیمه اجتماعی آلمان) یا  Asylbewerberleistungsgesetz AsylbLG) - قانون فواید پناهجویان) کمک مصرف، کمک مصرف مسکن (Wohngeld) یا مساعدت به فرزند (Kinderzuschlag)، دریافت میکنند.
 • وازم شخصی مکتب چیستند؟

  شاگردان این فواید را به صورت یکجا و برای خرید وسایل که در شروع سال تحصیلی به آنها نیاز دارند استفاده میکنند. این وسایل علاوه بر بیگ مکتب شامل لوازم قرطاسیه، ماشین حساب، وسایل طراحی همچون کتاب تمرین، خودکار، پنسل رنگی، پرکار، گونیا و پنسل پاک میشود.

 • این فواید چگونه عمل میکنند؟

  این کمک مصرف دوبار در سال در اول هر نیم سال و به صورت یکجا ارائه خواهد شد.
  مبلغ آن به تاریخ 1 آگست و 1 فبروری به ترتیب به میزان 70 Euro و 30 Euro به حساب شما واریز میشود.

 • چگونه انجام میشود؟

  اگر کمک مصرف مسکن یا مساعدت به فرزند دریافت میکنید، میتوانید تقاضای پرداخت مصرف وسایل مکتب را به Pro Arbeit ارائه دهید. برای انجام چنین کار تنها کافیست که فورمه MACH MIT : : Hefte, Stifte & Co (کتابچه، خودکار و غیره):: را از فهرست <<Komm-Mach mit>> بگیرید، آن را پر کنید، گزارش کمک مصرف مسکن یا مساعدت به فرزند را ضمیمه آن کنید و همه این موارد را برای Pro Arbeit ارسال کنید. سرپرست شما درخواست را بررسی خواهد کرد و در صورت تأیید، پول را به حساب شما انتقال میدهد.

  برای شاگردان که از قبل مطابق با SGB II کمک مصرف دریافت میکنند، نیاز به درخواست اضافی وجود ندارد. هر کسی که به طور خودکار فواید SGB II دریافت میکند این کمک مصرف را برای فرزندانش در آمورش اجباری تمام وقت دریافت خواهد کرد البته به شرط اینکه شرایط مذکور را دارا باشد. شاگردان که 15 سال یا بیشتر سن دارند، باید تصدیق حضور در مکتب را بهPro Arbeit

هدایات برای تکمیل درخواست KOMM – MACH MIT
شما میتوانید از آغاز ماه که درخواست را در آن ارسال میکنید مصارف را مطالبه کنید. این درخواست را میتوان برای کودکان، نوجوانان و جوانان، در صورت که زیر 25 سال سن دارند، به مکتب میروند و کدام مصرف برای کارآموزی دریافت نمیکنند، تنظیم کرد. همچنین این درخواست را میتوان برای کودکان که به کودکستان میروند تنظیم کرد. شما می توانید هدایات بیشتر را بر روی فورمه درخواست مشاهده کنید.

هدایات مهم درباره حفاظت از معلومات
معلومات شما مطابق با مقررات حقوقی (ماده 60 تا 65 جلد I کتاب (SGB I) Sozialgesetzbuch قانون بیمه اجتماعی آلمان) و ماده c، b، a 67 جلد X کتاب (SGB X) Sozialgesetzbuch ثبت شده اند. معلومات شما به صورت محرم حفظ خواهند شد (اصل حفظ محرمیت اجتماعی).