መብርሂ ኣብ ማሕበራውን ባህላውን ተሳትፎ

ካብ 2011 ሚሩ፤ Leistungen für Bildung und Teilhabe (ጥቕማጥቕምታት ትምህርትን ተሳትፎን) ንቆልዑት፤ ሰገናትን መናእሰይን ካብቲ ስሩዕ ወርሓዊ ድልየታት ብተወሳኺ ናብ ግንዛበ ክኣቱ ተገይሩ እዩ። እዚ ድማ ናይ ማሕበራውን ባህላውን ተሳትፎ ወፃኢታት ምሽፋን ይሓውስ፤ እዚ ማለት ድማ ናይ ማሕበር ተሳትፎ፣ ናይ ሙዚቃ ቤት ትምህርቲ ክፍሊት
ወይ ድማ ናይ ዕረፍቲ ግዜ መዘናግዒ ምንቅስቓሳት።

 • እዞም ጥቕማጥቕምታት እዚኦም ንምርካብ ሕቶ ከቕርብ ዝኽእል መን እዩ?

  ትሕቲ 18 ዓመት ዕድመ ዘለዎም ቆልዑትን ሰገናትን፤ ብመሰረት መፅሓፍ II ናይ Sozialgesetzbuch (SGB II)፣ መፅሓፍ XII ናይ Sozialgesetzbuch (SGB XII – ሕጊ ማሕበራዊ ውሕስና ርመን) ወይ ድማ Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG – ናይ ዑቕባ ሓተትቲ ሕጊ ጥቕማጥቕሚ)፣ ናይ መንበሪ ኣባይቲ ጥቕማጥቕሚ (Wohngeld) ወይ ናይ ህፃናት ጥቕማጥቕሚ (Kinderzuschlag) ዝቕበሉ።

 • ናይ “ማሕበራውን ባህላውን ተሳትፎ ጥቕማጥቕሚታት”ታይ ማለት እዩ?

  ናይዞም ጥቕማጥቕምታት እዚኦም ክፍሊት፤ ቆልዑትን ሰገናትን ኣብ ስፖርታዊ ማሕበር ክኣተዉ፣ ኣብ ናይ ሙዚቃ ቤት ትምህርቲ መሳርሒ ክፃወቱ፣ ኣብ ናይ ዕረፍቲ ሰዓት መዘናግዒ ምንቅስቓሳት ክሳተፉ ወዘተ ከኽእልዎም ይግባእ።ነዚ ድማ፤ ብድምር ንወርሒ 10 EURO ዩሮ ገንዘብ ወይ ድማ ብሓፈሻ 120 EURO ዩሮ ብዓመት ኣሎ፤ እቶም ቆልዑ ብዘርኣይዎ ድልየት ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል።

  • አብ ዘፈራት ስፖርት፣ ፀወታን ባህልን ንዝህሉ ናይ ኣባልነት ኣበርክቶ፤ ከም ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ወይ ድማ ትምህርቲ ባሌት ዳንስ ወዘተ።
  • ክፍለ ግዜ ኣብ ትምህርቲ ጥበባት፤ ከም ካብ ቤት ትምህርቲ ወፃኢ ዘሎ ናይ ሙዚቃ ክፍለግዜ (ፋፃ፣ ቫዮሊን፣ ጊታር ወዘተ)
  • ኣብ ትምህርቲ ባህሊ ዝህልዉ ቁፅፅር ዝግበረሎም ምንቅስቓሳት፤ ከም ናብ ሙዝየም ዝግበር መራሒ ዘለዎ ዑደት ከምኡ ድማ ናይ ስእሊ ትምህርቲ ወዘተ።
  • ተሳትፎ ኣብ ናይ ዕረፍቲ ግዜ መዘናግዒ ምንቅስቓሳት፤ ከም ናይ ዕረፍቲ ግዜ ምንቅስቓስ ኣብ ብርጌድ ምጥፋእ ሓዊ፤ ወይ ብዙሓት መዓልቲ ዝወስድ ናይ ተዋስኦ ፕሮ ክት።
 • ከመይ እዩ ዝትግበር?

  ውላድኩም ዛጊድ ኣብ ስፖርታዊ ማሕበር ክኣቱ፣ ወይ መሳርሒ ሙዚቃ ክፃወት፣ ወይ ድማ ኣብ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ምንቅስቓስ ክሳተፍ ወሲኑ ዶ ኣሎ? እምበኣር በጃኹም ማመልከቻ ኣቕርቡ። እዚ ንምግባር፤ ብቐሊሉ ነዚ ቅጥዒ ውሰድ MACH MIT : : Sport, Musik & Freizeiten (ስፖርት፣ ሙዚቃን ናይ ዕረፍቲ ግዜ ምንቅስቓስን) : : ካብቲ ናይ “Komm – Mach mit” ቅጥዒ ደፍተር ናይቲ ማመልከቻ ናይ ቅድሚት ገፅ ምላእ።
  በጃኹም እቲ ግላጋሎት ወሃቢ (እቲ ማሕበር፣ ቤት ትምህርቲ ሙዚቃ ወዘተ) ናይቲ ማመልከቻ ዳሕረዋይ ገፅ ክመልእዎ ግበሩ። እቲ ተመሊኡ ዝተወደአ ቅጥዒ ናብ Pro Arbeit ኣቕርቡ። ኣመሓዳሪኻ ነቲ ማመልከቻ ኣረጋጊፁ፤ እንተደኣ ተፈቒዱ ኮይኑ ናብቲ ዝተጠቐሰ ቁፅሪ ሒሳብ ገንዘብ ብቐጥታ ከመሓላልፍ እዩ። ውላድኩም ኣየናይ ምንቅስቓስ ክፍትን ከምዝደሊ ዛጊድ ዘይወሰነ እንተደኣኾይኑ፤ ኣብቲ ናይቅድሚት ገፅ ነዞም ዝስዕቡ ምልክት ግበሩሎም MACH MIT : : Sport, Musik & Freizeiten (ስፖርት፣ ሙዚቃን ናይ ዕረፍቲ ግዜ ምንቅስቓስን) : : ናይ መ መርታ ማመልከቻ ገደብ ግዜ ንክሕሉ –ዛጊድ ማሕበር/ምንቅስቓስ ኣይወሰንኩን:
  ነዚ ማመልከቻ እዚ ናብ Pro Arbeit ኣቕርብ። ብኸምዚ መልክዑ፤ ዝኾነ ዓይነት ጥቕማጥቕሚ ኣይተርፈኩምን።
  ውላድኩም ውሳነ ምስገበረ ሽዑንሽዑ፤ ኣብቲ “Komm – Mach mit” ደፍተር ዝርከብ ቀፃሊ ማመልከቻ ተጠቐሙ፤ ካብኡ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ገይርኩም ነቲ ከይዲ ቀፅሉ።

 • እቲ ጥቕማ ጥቕሚ ከመይ ተፈፃሚ ይኸውን?

  እቲ ክፍሊት ወርሓዊ (ብልዑል ንወርሒ 10 EURO ዩሮ) ወይ ብድምር (ብልዑል 120 EURO ዩሮ) ብቐጥታ ናብ ቁፅሪ ሒሳብ እቲ ዝተጠቐሰ ግልጋሎት ወሃቢ እዩ ዝመሓላለፍ (ዳሕረዋይ ገፅ)። ቆልዓ ዛጊድ ዘይወሰነ እንተደኣኾይኑ፤ እቲ ቅርሺ ብልዑል ንሓደ ዓመት ክዕቆር ይኽእል።

እቶም ማመልከቻታት ናይ ምምላእ መምርሒ Komm - mach mit
ማመልከቻ ካብ ዘቕረብኩምሉ ወርሒ መ መርታ  ሚሩ ንዝህሉ ወፃኢታት ክፍሊት ክትሓቱ ትኽእሉ። ትሕቲ 25 ዓመት ዕድመ ዘለዎም እንተኾይኖም፣ ቤት ትምህርቲ ዝኣተዉ አንተኾይኖምን ናይ ስልጠና ክፍሊት እንድሕር ዘይቕበሉን ኮይኖም፤ ንቆልዑ፣ ንሰገናትን መናእሰይን ማመልከቻ ምቕራብ ይከኣል እዩ። ከምኡ ድማ ናብ ኣፀደ ህፃናት ንዝኸዱ ቆልዑ ምመልከቻ ምቕራብ ይከኣል። ተወሰኽቲ መምርሒታት ኣብቲ ናይ ማመልከቻ ቅጥዒ ክትረኽቡ ትኽእሉ።

ኣገዳሲ መምርሒታት ብዛዕባ ነይ ሓበሬታ ሓለዋ ዝምልከት
ናትኩም ሓበሬታ ዝስነድ ሕጋዊ ኣሰራርሓትት መሰረት ብምግባር እዩ (§§ 60 ክሳብ 65 ደፍተር I ናይቲ Sozialgesetzbuch (SGB I - ሕጊ ማሕበራዊ ውሕስና  ርመን) ከምኡ ድማ § 67 a ፣ b ፣ c ደፍተር X ናይቲ Sozialgesetzbuch (SGB X) ። ናትኩም ሓበሬታ ብምሽጥር ክተሓዝ እዩ (ብመርህ ማሕበራዊ ምሽጥር)።