መብርሂ ኣብ ናይ ቤት ትምህርቲ መጓዓዚ

ካብ 2011 ሚሩ፤ Leistungen für Bildung und Teilhabe ( ጥቕማጥቕምታት ት ምህርትን ተ ሳትፎን) ንቆልዑት፤ ሰገናትን መናእሰይን ካብቲ ስሩዕ ወርሓዊ ድልየታት ብተወሳኺ ናብ ግንዛበ ክኣቱ ተገይሩ እዩ።

እዚ ድማ ናይ ቤትትምህርቲ መጓዓዚ ወፃኢታት ምሽፋን ይሓውስ።

 • እዞም ጥቕማጥቕምታት እዚኦም ንምርካብ ሕቶ ከቕርብ ዝኽእል መን እዩ?

  ነዞም ዝስዕቡ ዘማልኡ ተምሃሮ

  • ናይ ሙሉእ-ግዘ ስሩዕ ትምህርቶም ዝፈፀሙ
  • ናብ ሓፈሻዊ ወይ ሞያዊ ቤትትምህርቲ ዝኣተዉ
  • ናብ ቤት ትምህርቲ ንምምልላስ ህዝባዊ መጓዓዝያ (ኣውቶቡስ ወይ ባቡር) ዝጥቀሙ
  • ዝኾነ ይኹን ናይ ስልጠና ክፍሊት ዘይቕበሉ
  • ዕድሚኦም ትሕቲ 25 ዓመት ዝኾነ
  • ብመሰረት መፅሓፍ II ናይ Sozialgesetzbuch (SGB II)፣ መፅሓፍ XII ናይ Sozialgesetzbuch (SGB XII – ሕጊ ማሕበራዊ ውሕስና ርመን) ወይ ድማ Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG – ናይ ዑቕባ ሓተትቲ ሕጊ ጥቕማጥቕሚ)፣ ናይ መንበሪ ኣባይቲ ጥቕማጥቕሚ (Wohngeld) ወይ ናይ ህፃናት ጥቅማጥቕሚ (Kinderzuschlag) ዝቕበሉ።
 • እቲ ጥቕማ ጥቕሚ ከመይ ተፈፃሚ ይኸውን?

  ተምሃሮ ናይ ሙሉእ-ግዜ ስሩዕ ትምህርቶም እንተደኣ ፈፂሞም ኮይኖም (10 ናይ ትምህርቲ ዓማውቲ)፤ ከምኡ ድማ ናብ ቤት ትምህርቶም ንምብፃሕ ኣውቶቡስ ወይ ባቡር ክጥቀሙ ግድን እንተኾይንዎም፤ ናይ ቤት ትምህርቲ መጓዓዝያ ወፃኢታቶም ክሽፈኑሎም ይኽእሉ እዮም።

  እዚ ንምግባር፤ ብቐሊሉ ነዚ ውሰድ MACH MIT : : Bus & Bahn (ኣውቶቡስ & ጐደና ኣውቶቡስን ባቡርን) : : ካብቲ ናይ “Komm – Mach mit” ቅጥዒ፤ ነቲ ማመልከቻ
  መሊእኻ፣ ናብ ቤት ትምህርቲ ዝኣተውኻሉ ወረቐት ምስክር ኣተሓሒዝካ፣ ኩሉ ናብ Pro Arbeit ለኣኮ።

  ኣመሓዳሪኻ ንናትካ ማመልከቻ ከረጋግፅ እዩ፤ እንድሕር ደኣ እቶም ዝተጠቐሱ ቅድመ-ኩነታት ተማሊኦም ኮይኖም፤ ሽዑ ናብ ቤት ትምህርቲ መጓዓዓዚ ካርኒ ይፍቀድ። ተምሃሮ ብሓፈሻ ነቲ ናይ ሕዚ ዓመት ዝኸውን CleverCard ይወሃቦም። ኣብ ውልቃዊ ኩነታት፤ ምስ ኣመሓዳሪኻ ካልእ ዓይነት ስርዓት ስምምዕ ክግበረሉ ይኽእል።

እቶም ማመልከቻታት ናይ ምምላእ መምርሒ Komm - mach mit
ማመልከቻ ካብ ዘቕረብኩምሉ ወርሒ መ መርታ  ሚሩ ንዝህሉ ወፃኢታት ክፍሊት ክትሓቱ ትኽእሉ። ትሕቲ 25 ዓመት ዕድመ ዘለዎም እንተኾይኖም፣ ቤት ትምህርቲ ዝኣተዉ አንተኾይኖምን ናይ ስልጠና ክፍሊት እንድሕር ዘይቕበሉን ኮይኖም፤ ንቆልዑ፣ ንሰገናትን መናእሰይን ማመልከቻ ምቕራብ ይከኣል እዩ። ከምኡ ድማ ናብ ኣፀደ ህፃናት ንዝኸዱ ቆልዑ ምመልከቻ ምቕራብ ይከኣል። ተወሰኽቲ መምርሒታት ኣብቲ ናይ ማመልከቻ ቅጥዒ ክትረኽቡ ትኽእሉ።

ኣገዳሲ መምርሒታት ብዛዕባ ነይ ሓበሬታ ሓለዋ ዝምልከት
ናትኩም ሓበሬታ ዝስነድ ሕጋዊ ኣሰራርሓትት መሰረት ብምግባር እዩ (§§ 60 ክሳብ 65 ደፍተር I ናይቲ Sozialgesetzbuch (SGB I - ሕጊ ማሕበራዊ ውሕስና  ርመን) ከምኡ ድማ § 67 a ፣ b ፣ c ደፍተር X ናይቲ Sozialgesetzbuch (SGB X) ። ናትኩም ሓበሬታ ብምሽጥር ክተሓዝ እዩ (ብመርህ ማሕበራዊ ምሽጥር)።