መብርሂ ብዛዕባ ናይ ፍርቂ መዓልቲ ናይ ምሳሕ ሰዓት

ካብ 2011 ሚሩ፤ Leistungen für Bildung und Teilhabe (ጥቕማጥቕምታት ትምህርትን ተሳትፎን) ንቆልዑት፤ ሰገናትን መናእሰይን ካብቲ ስሩዕ ወርሓዊ ድልየታት ብተወሳኺ ናብ ግንዛበ ክኣቱ ተገይሩ እዩ። እዚ ድማ ናይ ኣብ ኣፀደ ህፃናትን ኣብ ቤት ትምህርትን ዝህሉ ናይ ሓባር ምሳሕ ወፃኢታት ምሽፋን ይሓውስ።

 • እዚ ጥቕማጥቕሚ እዚ ዝረክብ መን እዩ?

  ናይ ኣፀደ ህፃናት ቆልዑ

  ተምሃሮ

  • uናብ ሓፈሻዊ ወይ ሞያዊ ቤትትምህርቲ ዝኣተዉ
  • ዝኾነ ይኹን ናይ ስልጠና ክፍሊት ዘይቕበሉ
  • ዕድሚኦም ትሕቲ 25 ዓመት ዝኾነ
  • ብመሰረት መፅሓፍ II ናይ Sozialgesetzbuch (SGB II)፣ መፅሓፍ XII ናይ Sozialgesetzbuch (SGB XII – ሕጊ ማሕበራዊ ውሕስና ርመን) ወይ ድማ Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG – ናይ ዑቕባ ሓተትቲ ሕጊ ጥቕማጥቕሚ)፣ ናይ መንበሪ ኣባይቲ ጥቕማጥቕሚ (Wohngeld) ወይ ናይ ህፃናት ጥቕማጥቕሚ (Kinderzuschlag) ዝቕበሉ።
 • እቲ ጥቕማ ጥቕሚ ከመይ ተፈፃሚ ይኸውን?

  ውላድኩም ኣብ ኣፀደ ህፃናት (Kiga) ኣብ ዝህሉ ናይ ሓባር ምሳሕ ተሳታፊ ክኸውን ዶ ይደሊ ወይ ድማ በቲ ናይ ቤተ ትምህርቲ ወሰን ሓላፍነት? ከመኡ እንተኾይኑ ማመልከቻ ኣቕርቡ። እዚ ንምግባር፤ ብቐሊሉ ነዚ ውሰድ MACH MIT : : Mittagessen in Kindergarten & Schule (ኣብ ኣፀደ ህፃናት/ቤት ትምህርቲ ዝህሉ ምሳሕ) : : ካብቲ ናይ “Komm – Mach mit” ቅጥዒ፤ ነቲ ናይቲ ማመልከቻ ናይ መ መርያ ገፅ ምላእ። እቲ ናይ ድሕሪት ገፅ ድማ በቲ ትካል (ንኣብነት ኣፀደ ህፃናት፣ ማሕበር ሓገዝ (Förderverein) ፣ ሰራሒ ምግቢ) ክምላእ ግበር። እቲ ዝተመልአ ቅትዒ ናብ Pro Arbeit ኣቅርብ።

  ኣመሓዳሪኻ ነቲ ማመልከቻ ኣረጋጊፁ ናብቲ ዝተጠቐሰ ዝምልከቶ ኣካል (ንኣብነት Stadtkasse – ናይቲ ከተማ ትሬዠሪ) ቁፅሪ ሒሳብ ገንዘብ ብቐጥታ ከመሓላልፍ እዩ፤ እንተደኣ ተፈቒዱ ኮይኑ። ብተወሳኺ፤ ንሕድሕድ ምግቢ ናይ 1 EURO ዩሮ ክፍሊት ዓርሰ-ኣበርክቶ ክትገብሩ ኣለኩም።

እቶም ማመልከቻታት ናይ ምምላእ መምርሒ Komm - mach mit
ማመልከቻ ካብ ዘቕረብኩምሉ ወርሒ መ መርታ  ሚሩ ንዝህሉ ወፃኢታት ክፍሊት ክትሓቱ ትኽእሉ። ትሕቲ 25 ዓመት ዕድመ ዘለዎም እንተኾይኖም፣ ቤት ትምህርቲ ዝኣተዉ አንተኾይኖምን ናይ ስልጠና ክፍሊት እንድሕር ዘይቕበሉን ኮይኖም፤ ንቆልዑ፣ ንሰገናትን መናእሰይን ማመልከቻ ምቕራብ ይከኣል እዩ። ከምኡ ድማ ናብ ኣፀደ ህፃናት ንዝኸዱ ቆልዑ ምመልከቻ ምቕራብ ይከኣል። ተወሰኽቲ መምርሒታት ኣብቲ ናይ ማመልከቻ ቅጥዒ ክትረኽቡ ትኽእሉ።

ኣገዳሲ መምርሒታት ብዛዕባ ነይ ሓበሬታ ሓለዋ ዝምልከት
ናትኩም ሓበሬታ ዝስነድ ሕጋዊ ኣሰራርሓትት መሰረት ብምግባር እዩ (§§ 60 ክሳብ 65 ደፍተር I ናይቲ Sozialgesetzbuch (SGB I - ሕጊ ማሕበራዊ ውሕስና  ርመን) ከምኡ ድማ § 67 a ፣ b ፣ c ደፍተር X ናይቲ Sozialgesetzbuch (SGB X) ። ናትኩም ሓበሬታ ብምሽጥር ክተሓዝ እዩ (ብመርህ ማሕበራዊ ምሽጥር)።