መብርሂ ኣብ መፅናዕቲ

ካብ 2011 ሚሩ፤ Leistungen für Bildung und Teilhabe (ጥቕማጥቕምታት ትምህርትን ተሳትፎን) ንቆልዑት፤ ሰገናትን መናእሰይን ካብቲ ስሩዕ ወርሓዊ ድልየታት ብተወሳኺ ናብ ግንዛበ ክኣቱ ተገይሩ እዩ። እዚ ድማ ናይ መፅናዕቲ/ ትምህርታዊ ሓገዝ ወፃኢታት ምሽፋን ይሓውስ።

 • እዞም ጥቕማጥቕምታት እዚኦም ንምርካብ ሕቶ ከቕርብ ዝኽእል መን እዩ?

  ነዞም ዝስዕቡ ዘማልኡ ተምሃሮ

  • ናብ ሓፈሻዊ ወይ ሞያዊ ቤትትምህርቲ ዝኣተዉ
  • ዝኾነ ይኹን ናይ ስልጠና ክፍሊት ዘይቕበሉ
  • ዕድሚኦም ትሕቲ 25 ዓመት ዝኾነ
  • ብመሰረት መፅሓፍ II ናይ Sozialgesetzbuch (SGB II)፣ መፅሓፍ XII ናይ Sozialgesetzbuch (SGB XII – ሕጊ ማሕበራዊ ውሕስና ርመን) ወይ ድማ Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG – ናይ ዑቕባ ሓተትቲ ሕጊ ጥቕማጥቕሚ)፣ ናይ መንበሪ ኣባይቲ ጥቕማጥቕሚ (Wohngeld) ወይ ናይ ህፃናት ጥቅማጥቕሚ (Kinderzuschlag) ዝቕበሉ።
 • ካብ ስሩዕ ትምህርቲ ወፃኢ ዝኾነ መፅናዕቲ/ ትምህርታዊ ሓገዝ እንታይ እዩ?

  ሓደ ሓደ ግዜ ተምሃሮ ዝኾነ ዓይነት ትምህርቲ ክኸብዶም ይኽእል፤ ካብኡ ድማ ኣብ ናይ ክፍሊ ፈተና ዝህልዎም ውፅኢት ድኹም ይኸውን። ትሑት ውጽኢት ምምፀኦም እንተቐፂሉ፤ ናይ ትምህርቲ ውፅኢት መግለፂ ካርዲ እኹል ንከይኸውን ይኽእል። ኣብዚ ናይ ምምሃር ፀገም ንቑሕ ስራሕ ንምስራሕን ግቡእ ሓገዝ ንምሃብን ናይ መፅናዕቲ ክፍሊታት ንክሽፈኑ ሕቶ ብምቕራብ እዚ ፀገም እዚ ምውጋድ ይከኣል እዩ።

  ነዚ ዘድሊ ቅድመ-ኩነታት እቲ ቤት ትምህርቲ ሓገዝ ከመዘድሊ ከረጋግፅ፤ መፅናዕቲ ክገብር ሓሳብ ከቕርብን ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ከምኡ ዓይነት ተመጣጣኒ ኣቕርቦት ዘይምህላዉ ወይ እኹል ዘይምዃኑ ክገልፅን ጥራይ እዩ ዝድለ። ናይ መፅናዕቲ ክፍለ ግዜ፤ ንኽልተ ዓይነታት ትምህርቲ፣ ኣብ ሰሙን ንኽልተ ሰዓታት ክሳብ እቲ ቀፃሊ ናይ ትምህርቲ ውፅኢት መግለፂ ካርዲ ዝርከብ ፍቑድ እዩ።

 • እዚ ከመይ እዩ ዝትግበር?

  Wቅድም ኢሉ፤ ኣብቲ ናይ ውፅኢት መግለፂ ካርድ ዝተጠቐሰ ውፅኢት ኣዝዩ ድኹም (4፣ 5 ወይ 6) እንተኾይኑ፤ ናይቲ መፅናዕቲ ወፃኢታት ንክሽፈኑ ማመልከቻ ክቐርብ ኣለዎ። እዚ ንምግባር፤ ብቐሊሉ ነዚ ውሰድ MACH MIT : : Nachhilfe & Durchblick (መፅናዕቲን & ኣረዳድኣን) : : ካብቲ ናይ “Komm – Mach mit” ቅጥዒ፤ ናይቲ ማመልከቻ ናይ መ መርያ ገፅ ምላእ። ናይቲ ማመልከቻ ዳሕረዋይ ገፅ እቲ ቤት ትምህርቲ ወይ ኣፀደ ህፃናት ክመልእዎ ሕተት፤ ምኽንያቱ ናይቶም መምህራን/ቤት ትምህርቲ ግምት እውን ኣብቲ ማመልከቻ ክግለፅ ይድለ እዩ። ኣብዚ ምዘና እዚ ተደሪኹ፤ ኣብ ምሃብ እቲ ጥቕማጥቕሚ ኣመልኪቱ እቲ ምምሕዳር ኣብ ጉዳይ መሰረታዊ ኣቕርቦት ውሳነ ይህብ። ምስ ዝጥዕም ወሃቢ ግልጋሎት መፅናዕቲ ወይ ትምህርታዊ ሓገዝ ወሃቢ ትካል ዝተገበረ ረቒቕ ውዕሊ ምስዝህሉ፤ እዚ ኣብ ምሃብ እቲ ፍቓድ ናብ ግንዛበ ክኣቱ ይግበር እሞ ብድሕሪኡ እቲ ናይ ሓገዝ ስራሕ ይጅመር። ወለዲ ክሳብ ሕዚ ክጥዕም ዝኽእል ሓገዝ ዘይረኸቡ እንተደኣኾይኖም፤ እቲ ምልክታ ምስቀረበ ብድሕሪኡ ውሳነ ክሓልፍ እውን ይኽእል እዩ። እቲ ውዕሊ ዝቐርብ ዳሕራይ እዩ፤ ናይ ዝጥዕምን ኣድላዪ ዝኾነን መፅዕቲ ወፃኢታት ብ Pro Arbeit ይሽፈኑ። እዚ ክፍሊት እዚ ብቐጥታ ነቲ ወሃቢ ግልጋሎት እዮም ዝኽፈሉ። እቲ ናይ ምምሃር ፀገም ኣብ ውሽጢ እቲ ዝተፈቐደ ደረጃ ክዕረ ተዘይክኢሉ፤ በጃኹም ሓዱሽ ማመልከቻ ኣቕርቡ።

 • መፅናዕቲ/ትምህርታዊ ሓገዝ ዘይፍቀድ መዓዝ እዩ?
  • እቲ ቤት ትምህርቲ ኣድላይነቱ እንድሕር ደኣ ዘየረጋገፀ ኮይኑ፤ ወይ ድማ ናይ ትምህርቲ ብቕዓት ደረጅኡ ካብ መዕገቢ ንላዕሊ እንተኾይኑ
  • እቲ ናይ ትምህርቲ ብቕዓት ድኽመት ምኽንያቱ ፋሉል ብዝኾነ መልክዑ ካብ ትምህርቲ ብምትራፍን ብተደጋጋሚ ብዝፍፀም ናይቲ ተምሃራይ ግድፈት ስነምግባርን ዝተፈጠረ እንተደኣኾይኑ
  • ብፍሉይ መልክዑ ዝሓሸ ዓይነት ቤት ትምህርቲ ከምዘድሊ ሓሳብ እንተቐሪቡ።

እቶም ማመልከቻታት ናይ ምምላእ መምርሒ Komm - mach mit
ማመልከቻ ካብ ዘቕረብኩምሉ ወርሒ መ መርታ  ሚሩ ንዝህሉ ወፃኢታት ክፍሊት ክትሓቱ ትኽእሉ። ትሕቲ 25 ዓመት ዕድመ ዘለዎም እንተኾይኖም፣ ቤት ትምህርቲ ዝኣተዉ አንተኾይኖምን ናይ ስልጠና ክፍሊት እንድሕር ዘይቕበሉን ኮይኖም፤ ንቆልዑ፣ ንሰገናትን መናእሰይን ማመልከቻ ምቕራብ ይከኣል እዩ። ከምኡ ድማ ናብ ኣፀደ ህፃናት ንዝኸዱ ቆልዑ ምመልከቻ ምቕራብ ይከኣል። ተወሰኽቲ መምርሒታት ኣብቲ ናይ ማመልከቻ ቅጥዒ ክትረኽቡ ትኽእሉ።

ኣገዳሲ መምርሒታት ብዛዕባ ነይ ሓበሬታ ሓለዋ ዝምልከት
ናትኩም ሓበሬታ ዝስነድ ሕጋዊ ኣሰራርሓትት መሰረት ብምግባር እዩ (§§ 60 ክሳብ 65 ደፍተር I ናይቲ Sozialgesetzbuch (SGB I - ሕጊ ማሕበራዊ ውሕስና  ርመን) ከምኡ ድማ § 67 a ፣ b ፣ c ደፍተር X ናይቲ Sozialgesetzbuch (SGB X) ። ናትኩም ሓበሬታ ብምሽጥር ክተሓዝ እዩ (ብመርህ ማሕበራዊ ምሽጥር)።