መብርሂ ኣብ ናይ መዘናግዒን ትምህርታውን ጉዕዞታት

ካብ 2011 ሚሩ፤ Leistungen für Bildung und Teilhabe ( ጥቕማጥቕምታት ት ምህርትን ተ ሳትፎን) ንቆልዑት፤ ሰገናትን መናእሰይን ካብቲ ስሩዕ ወርሓዊ ድልየታት ብተወሳኺ ናብ ግንዛበ ክኣቱ ተገይሩ እዩ። እዚ ድማ ንሓደ-መዓልቲ ከምኡ ድማ ንብዙሓት-መዓልትታት ናይ ዝግበሩ ትምህርታዊ ጉዕዞታት ወፃኢታት ምሽፋን ይሓውስ ኣብ ኣፀደ ህፃናትን ኣብ ቤት ትምህርትን (ንኣብነት ትምህርታዊ ጉዕዞታት)።

 • እዞም ጥቕማጥቕምታት እዚኦም ንምርካብ ሕቶ ከቕርብ ዝኽእል መን እዩ?

  ናይ ኣፀደ ህፃናት ቆልዑ

  ተምሃሮ

  • ናብ ሓፈሻዊ ወይ ሞያዊ ቤትትምህርቲ ዝኣተዉ፤
  • ዝኾነ ይኹን ናይ ስልጠና ኣበል ዘይቕበሉ
  • ዕድሚኦም ትሕቲ 25 ዓመት ዝኾነ፤
  • ብመሰረት መፅሓፍ II ናይ Sozialgesetzbuch (SGB II)፣ መፅሓፍ XII ናይ Sozialgesetzbuch (SGB XII – ሕጊ ማሕበራዊ ውሕስና ርመን) ወይ ድማ Asylbewerberleistungsgesetz
   (AsylbLG – ናይ ዑቕባ ሓተትቲ ሕጊ ጥቕማጥቕሚ)፣ ናይ መንበሪ ኣባይቲ ጥቕማጥቕሚ (Wohngeld) ወይ ናይ ህፃናት ጥቅማጥቕሚ (Kinderzuschlag)
   ዝቕበሉ።
 • ሽፋን ዝግበረሎም ወፃኢታት ኣየነኦም እዮም?

  እዞም ዝስዕቡ ወፃኢታት እዮም ሽፋን ዝግበረሎም

  • ኣብቲ ዝተፈቐደ ክፍለግዜ ውሽጢ ዝግበሩ ኩሎም ናይ ሓደ-መዓልቲ ናይ ቤት ትምህርትን ናይ ኣፀደ ህፃናትን ትምህርታዊ ጉዕዞታት
  • ናይቲ ቤት ትመህርቲ ንቡዙሓት-መዓልትታት ዝግበሩ ጉዕዞታት – ኣብ ክሊ ትምህርታዊ ኣቕርቦት – በተመሳሳሊ ደማ ናይቲ ኣፀደ ህፃናት (Kiga) ጉዕዞታት፤ ግን ድማ ካብ ናይ crèche (Hort) ጉዕዞታት ወፃኢ።
 • ከመይ እዩ ዝትግበር?

  ናይ ሓደ መዓልቲ መዘናግዒ ጉዕዞታት

  ናይ ሓደ-መዓልቲ ጉዕዞ/ መገሻ ንምኻድ እንተተተሊሙ፤ ካብቲ ቤት ትምህርቲ ወይ ካብቲ ኣፀደ ህፃናት ደብዳበ ክስደደልኩም እዩ። እዚ ብዳበእዚ ናይቲ ጉዕዞ መዕለቢ ቦታን ዕለትን ዝጠቅስ እዩ፤ ከምኡ ድማ ውላድኩም ተሳታፊ ንክኸውን ክትከፍልዎ ዝግባእ መጠን ገንዘብ እውን ሓዊሱ። ናይዚ ጉዕዞ እዚ ወፃኢ ንክሽፈን ናብ Pro Arbeit ሕቶ ክተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ንምግባር፤ ብቐሊሉ ነዚ ውሰድ MACH MIT : : Ausflüge & Klassenfahrten (ናይ መዘናግዒን ትምህርታውን ጉዕዞታት) : : ካብቲ ናይ “Komm – Mach mit” ቅጥዒ፣ ናይቲ ማመልከቻ ናይ ቅድሚት ገፅ መሊእኻ፣ ክብቲ ቤት ትምህርቲ ዝተልኣኸ ደብዳበ ኣተሓሒዝካ ኩሉ ናብ Pro Arbeit ለኣኮ። ኣመሓዳሪኹም ነቲ ማመልከቻ ከረጋግፆ እዩ፤ ካብኡ እንተዳኣ ተፈቒዱ ነቲ ገንዘብ ናብ ሒሳብ ቁፅርኹም ከመሓላልፈልኩም እዩ።

  ናይ ብዙሓት-መዓልትታት ጉዕዞ

  ውላድኩም፤ ብቤት ትምህርቶም ወይ ኣፀደ ህፃናቶም ንብዙሓት-መዓልትታት ኣብ ዝግበር ዝሕደረሉ(ሎም) ጉዕዞ ተሳተፍቲ ክኾኑ ዝደልዩ እንተዳኣኾይኖም፤ ናይ ጉዕዞን ናይ መዕረፊ ቦታን ወፃእታት ክብ ክብሉ እዮም። ከምዚኦም ዝበሉ ወፃኢታት ንክሽፈኑ ዝቐርብ ሕቶ ካብቲ ጉዕዞ ክግበረሉ ተተሊሙ ዘሎ ግዜ ቅድም ኢሉ እዩ ክቐርብ ዘለዎ። እዚ ንምግባር፤ ብቐሊሉ ነዚ ውሰድ MACH MIT : : Ausflüge & Klassenfahrten (ናይ መዘናግዒን ትምህርታውን ጉዕዞታት) : : ካብቲ ናይ “Komm – Mach mit” ቅጥዒ ናይቲ ማመልከቻ ናይ መ መርያ ገፅ ምላእ። ናይቲ ማመልከቻ ዳሕረዋይ ገፅ እቲ ቤት ትምህርቲ ወይ ኣፀደ ህፃናት ክመልእዎ ሕተት። እቲ ዝተመልኣ ቅጥዒ ናብ Pro Arbeit ለኣኽ። ኣመሓዳሪኹም ነቲ ማመልከቻ ከረጋግፆ እዩ፤ ካብኡ እንተዳኣ ተፈቒዱ ነቲ ገንዘብ ብቐጥታ ናብ ሒሳብ ቁፅሪ እቲ ዝተጠቐሰ ቤት ትምህርቲ፣ ክፍሊ፣ መምህር ወዘተ ከመሓላልፎ እዩ።

 • ኣየነኦም ወፃኢታት እዮም ክኽፈሉ ዝኽእሉ?
  • ኣብ እዋን እቲ ናይ መዘናግዒ ጉዕዞ ንዝህልዉ ተወሳኺ ወፃኢታት ዝኸውን ናይ ጁባ ቅርሺ።
  • ናይ መገልገሊ ኣቑሑት ወፃኢ (ንኣብነት ናይ ጉዕዞ ሻንጣን ናይ መሕፀቢ ክዳውንትን) - ዋላኳእዞም ነገራት እዚኦም ኣብቶም ዝተሓዙ ነገራት ዝርዝር ዝተኻተቱ እንተኾኑ።

እቶም ማመልከቻታት ናይ ምምላእ መምርሒ Komm - mach mit
ማመልከቻ ካብ ዘቕረብኩምሉ ወርሒ መ መርታ  ሚሩ ንዝህሉ ወፃኢታት ክፍሊት ክትሓቱ ትኽእሉ። ትሕቲ 25 ዓመት ዕድመ ዘለዎም እንተኾይኖም፣ ቤት ትምህርቲ ዝኣተዉ አንተኾይኖምን ናይ ስልጠና ክፍሊት እንድሕር ዘይቕበሉን ኮይኖም፤ ንቆልዑ፣ ንሰገናትን መናእሰይን ማመልከቻ ምቕራብ ይከኣል እዩ። ከምኡ ድማ ናብ ኣፀደ ህፃናት ንዝኸዱ ቆልዑ ምመልከቻ ምቕራብ ይከኣል። ተወሰኽቲ መምርሒታት ኣብቲ ናይ ማመልከቻ ቅጥዒ ክትረኽቡ ትኽእሉ።

ኣገዳሲ መምርሒታት ብዛዕባ ነይ ሓበሬታ ሓለዋ ዝምልከት
ናትኩም ሓበሬታ ዝስነድ ሕጋዊ ኣሰራርሓትት መሰረት ብምግባር እዩ (§§ 60 ክሳብ 65 ደፍተር I ናይቲ Sozialgesetzbuch (SGB I - ሕጊ ማሕበራዊ ውሕስና  ርመን) ከምኡ ድማ § 67 a ፣ b ፣ c ደፍተር X ናይቲ Sozialgesetzbuch (SGB X) ። ናትኩም ሓበሬታ ብምሽጥር ክተሓዝ እዩ (ብመርህ ማሕበራዊ ምሽጥር)።