Sharaxaada gaadiidka dugsiga

Tan iyo 2011, Leistungen für Bildung und Teilhabe (faa’idooyinka waxbarashada iyo ka qeybqaadashada) waxaa loo tixgeliyay carruurta, dhalaanka dadka weyn oo yar intaa waxaa dheer shuruudahooda bil-laha joogtada ah.

Kani waxaa ku jira qaabilaada in ka badan qarashaadka gaadiidka dugsiga.

 • Yaa codsan karo faa’idooyinka?

  Ardayda dugsiga ee

  • Marhore dhameystiray waxbarashada qasabka ah ee waqtiga buuxa
  • Ka qeybgalo dugsiga guud ama shaqada
  • Isticmaalo gaadiidka bulshada (baska ama tareenka) oo wadadooda dugsiga ah
  • Aanan helin wax lacag bixin tababarka ah
  • Ka yartahay 25 sanno jir
  • Heshay faa’idada sida waafaqsan Buugga II ee Sozialgesetzbuch (SGB II), Buugga XII ee Sozialgesetzbuch (SGB XII – Xeerka Caymiska Bulshada Jarmalka) ama Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG – Sharciga Faa’idada Magangalya Doonka), faa’idooyinka guriyeynta (Wohngeld) ama faa’idooyinka carruurta (Kinderzuschlag).
 • Sidee ayaa faa’idada loo sameeyaa?

  Haddii ardayga uu mar hore dhameystiray waxbarashada qasabka ah (10 sanno dugsi) oo uu ku madaxbanaanyahay baska ama tareenka si ay uga qeybgalaan dugsigooda, kadib qarashka gaadiidka dugsigooda waa laga bixin karaa iyaga.

  Si middaan loo sameeyo, si sahlan u qaad MACH MIT : : Bus & Bahn (Tareenka iyo Bas-tareenka) : : Foomka ka imaaday “Komm – Mach mit” buuga-jeega, buuxi codsiga, ku lifaaq shahaadada ka qeybgalka dugsiga oo ku soo dir Pro Arbeit.

  Maamulahaaga ayaa eegayo codsiga iyo, haddii la sheego sharuudo hore ee quseeya, kadib tikitka safarka ee dugsiga ayaa la ansixiyaa. Ardayda dugsiga guud ahaan waxay heleen CleverCard ee sannadka dugsiga hadeer. Dacwadaha gaarka ah, xeerar kala duwan ayaa lala ogolaan karaa Maamulahaaaga.

Tilmaamaha dhameystirka codsiyada KOMM – MACH MIT
Waxaad sheegan kartaa qarashaadka ka bilow bisha codsiga la gudbiyay. Codsiyada waxaa loo sameyn karaa carruurta, dhalinyarada iyo dadka yar ee weyn haddii ay ka hooseeyaan 25 sanno, booqo dugsiga iyo ha helin lacag bixinta tababarka. Codsiyada waxaa sidoo kale loo sameyn karaa carruurta haddii ay aadaan dugsiga xanaanada. Waxaad ka heli kartaa tilmaamo badan foomamka codsiga.

Tilmaamaha muhiimka ah ee xog illaalinta
Warbixintaada waxaa lagu qoray sida ay quseyso xeerarka sharciga (§§ 60 to 65 Buugga I ee Sozialgesetzbuch (SGB I - Xeerka Caymiskaq Bulshada Jarmalka) iyo § 67 a, b, c Buuga X ee Sozialgesetzbuch (SGB X)). Warbixintaada waxaa loo haynayaa si qarsoodi ah (maamulaha qarsoodiga bulshada).