Sharaxaada cuntooyinka maalinta

Tan iyo 2011, Leistungen für Bildung und Teilhabe (faa’idooyinka waxbarashada iyo ka qeybqaadashada) waxaa loo tixgeliyay carruurta, dhalaanka dadka weyn oo yar intaa waxaa dheer shuruudahooda bil-laha joogtada ah.

Kani waxaa ku jira qaabilaada qarashaadka cuntooyinka maalinta laga wadaago dugsiga xanaanada iyo dugsiga.

 • Yaa helo faa’idadaan?

  Carruurta dugsiga xanaanada

  Ardayda

  • Yaa ka qeybgalo dugsiga guud iyo shaqada,
  • Yaanan helin wax lacag bixin tababarka ah,
  • Yaa ka yar 25 sanno jir,
  • Heshay faa’idada sida waafaqsan Buugga II ee Sozialgesetzbuch (SGB II), Buugga XII Sozialgesetzbuch (SGB XII – Xeerka Caymiska Bulshada Jarmalka) ama Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG – Sharciga Faa’idada Magangalya Doonka), faa’idooyinka guriyeynta (Wohngeld) ama faa’idooyinka carruurta (Kinderzuschlag).
 • Sidee ayaa faa’idada loo sameeyaa?

  Canugaaga ma jeclaanayaa in uu ka qeybqaato cuntooyinka wadajirka maalintii ee dugsiga xanaanada (Kiga) ama baaxada dhexdeeda ee masuuliyada dugsiga? Kadib gudbi codsi. Si middaan loo sameeyo, si sahlan u qaad MACH MIT : : Mittagessen in Kiga/Schule (Cuntooyinka maalinta ee dugsiga xanaanada/dugsiga) : : foomka “Komm – Mach mit” jeega-buuga, iyo, buuxi bogga hore ee codsiga. Haysto dhinac gadaal ah ee uu buuxiyay bixiyaha (tusaale ahaan: dugsiga xanaanada, ururka taageerada (Förderverein), cunto bixinta). U soo gudbi foomka oo dhameystiran Pro Arbeit.

  Maamulahaaga ayaa eegayo codsiga oo si toos ah ugu wareejinayo lacagta akoonka la sheegay ee qofka masuulka ka ah (tusaale
  ahaan. Stadtkasse – qasnada caasimada) haddii la ansixiyo. Intaa waxaa dheer, waa in aad bixisaa tabaruca ugu yar shaqsiga oo
  ah EURO 1 cuntadiiba.

Tilmaamaha dhameystirka codsiyada KOMM – MACH MIT
Waxaad sheegan kartaa qarashaadka ka bilow bisha codsiga la gudbiyay. Codsiyada waxaa loo sameyn karaa carruurta, dhalinyarada iyo dadka yar ee weyn haddii ay ka hooseeyaan 25 sanno, booqo dugsiga iyo ha helin lacag bixinta tababarka. Codsiyada waxaa sidoo kale loo sameyn karaa carruurta haddii ay aadaan dugsiga xanaanada. Waxaad ka heli kartaa tilmaamo badan foomamka codsiga.

Tilmaamaha muhiimka ah ee xog illaalinta
Warbixintaada waxaa lagu qoray sida ay quseyso xeerarka sharciga (§§ 60 to 65 Buugga I ee Sozialgesetzbuch (SGB I - Xeerka Caymiskaq Bulshada Jarmalka) iyo § 67 a, b, c Buuga X ee Sozialgesetzbuch (SGB X)). Warbixintaada waxaa loo haynayaa si qarsoodi ah (maamulaha qarsoodiga bulshada).