د غرمې د ډوډۍ په اړه تشریح

د کال 2011 راهیسې Leistungen fur Bildung and Teilhabe
(د زده کړې او ګډون لپاره ګټې)
ماشومانو، ځوانانو او بالغ ځوانانو
ته د هغوی د میاشتني عادي اړتیاو پوره کولو سره سره هغوی ته پام کوي.
په دې کې د نرسري ښوونځی او ښوونځی کې د غرمې د ډوډۍ د ټولنیز خواړو لګښتونه شامل دي

 • کوم کسان به دا ګټې ترلاسه کوي؟

  د نرسرۍ د ښوونځی ماشومان
  زده کوونکي

  • چې عمومي او مسلکي ښوونځی ته ځي
  • چې د روزنې کومه تادیه نه ترلاسه کوي
  • چې عمر یې د 25 کالو څخه کم وي

  د Sozialgesetzbuch (SGB II) د کتاب II ، د Sozialgesetzbuch (SGB XII) د الماني ټولنیزې بیمې د
  مقرراتو (د کتاب XII یا Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG د پناه غوښتونکیو د ګټو د قانون، د کور
  د ګټې (Wohngeld) یا ماشوم د ګټې (Kinderzuschlag) سره سم ګټې ترلاسه کوي.

 • دا ګټې څنګه اجرا کیږي؟

  که ستاسې ماشوم د نرسرۍ په ښوونځی (Kiga) یا د ښوونځی د ډګر په مسؤلیت کې د غرمې په ټولنیزې ډوډۍ کې ګډون کول
  غواړي؟ نو بیا یو غوښتنلیک وسپارئ
  د داسې کولو لپاره بس MATCH MIT : Mittagessen in Kindergarten & Schule
  (په نرسري ښوونځی/ښوونځی کې د غرمې خواړه) :
  له ځان سره ویسئ
  د “Komm – Mach mit”  چیک بوک څخه فورمه  ویسئ  او د غوښتنلیک د مخ پاڼه بشپړه کړئ،
  که د شا پاڼه وړاندې کوونکي) لکه، نرسرۍ ښوونځۍ، د مرستې اتحادیې،
  (Forderverein) خواړه ورکوونکي (بشپړه کړې وي، بشپړه شوي فورمه Pro Arbeit ته وسپارئ.
  ستاسې مدیر به غوښتنلیک وګوري او که دا تصویب کړی شو نو اړونده اداره) لکه – (Stadtkasse)،
  د ښار خزانې (ته به مستقیماً په یاد اکاونټ کې پیسې انتقال کړي.
  سربیره پردې، تاسې به د یو وخت د  خوراک لپاره لږ تر لږه EURO 1 یورو د خپلې بسپنې په توګه ادا کوئ.

د غوښتنلیکونو د بشپړولو لپاره لارښوونې KOMM – MACH MIT
تاسې د لګښتونو لپاره ادعا د هغه میاشتې په پیل کې کولی شۍ په کومې کې چې غوښتنلیک سپارل شوی وي. غوښتنلیکونه د هغه ماشومانو، ځوانانو او بالغ ځوانانو لپاره ترسره کیدی شي چې عمریونه یې د 25 کالو څخه کم وي، ښوونځی ته ځي او د روزنې تادیه نه ترلاسه کوي. که ماشومان نرسري ښوونځی ته ځي نو د هغوی لپاره هم غوښتنلیکونه ترسره کیدی شي. تاسې نور معلومات او لارښوونې د غوښتنلیک په فورمه کې ترلاسه کولی شۍ.

د ډیټا ساتنې په اړه مهم لارښوونې
ستاسې معلومات د Sozialgesetzbuch (60 نه تر 65 پورې د کتاب 1، د – SGB I) الماني ټولنیزې بیمې مقررات) او د Sozialgesetzbuch (SGB X) د کتاب د a, b, c, S 67) قانوني مقرراتو سره سم ثبت کیږي. ستاسې معلومات به په راز کې ساتل کیږي (د ټولنیزې رازدارۍ اصول).