د ټیوشن کولو په اړه تشریح

د کال 2011 راهیسې  Leistungen fur Bildung and Teilhabe
(د زده کړې او ګډون لپاره ګټې ( ماشومانو، ځوانانو، او بالغ ځوانانو
ته د هغوی د میاشتني عادي اړتیاو پوره کولو سره سره هغوی ته پام کوي
په دې کې د اضافي زده کړې د ټیوشن/زده کړې مرستې هم شاملې دي.

 • د دې ګټو لپاره کوم کسان عریضه کولی شي؟

  د ښوونځی هغه زده کوونکي کوم چې

  • عمومي یا مسلکي ښوونځی ته ځي
  • د روزنې  کومه تادیه نه ترلاسه کوي
  • عمر یې د 25 کالو څخه کم وي
  • د Sozialgesetzbuch (SGB II) د کتاب II ، د Sozialgesetzbuch (SGB XII) د الماني ټولنیزې بیمې
    د مقرراتو (د کتاب XII یا Asylbewerberleistungsgesetz  (AsylbLG د پناه غوښتونکیو د ګټو د قانون، د کور
   (Wohngeld) یا ماشوم د ګټې (Kinderzuschlag) سره سم ګټې ترلاسه کوي.
 • د اضافي زده کړې ټیوشن/زده کړې مرسته څه ته ویل کیږي؟

  کله کله د زده کوونکو لپاره دا مشکل وي چې د یو شي په اړه پوهه ولري چې له امله یې د کلاس په ازموینو کې ګریډونه کمذورې وي.
  که دغه کمذوری وضعیت دوام ومومي نو بیا ښایي د راپور کارت ګریډ پوره او مناسب نه  وي. د دې مخنیوی
  داسې کیدی شي چې د ټیوشن د لګښتونو لپاره عریضه وکړل شي چې د زده کړې په دې مشکل کې فعاله همکاري او مناسب مرسته ترلاسه کړي.
  د دې لپاره د مخکې نه شرط د وي چې ښوونځی د مرستې اړتیا تائید کړي، د ټیوشن کولو سپارښت وکړي او د مقایسې وړ بله
  ښوونځی مرسته موده یا کافي نه د ټیوشن زده کړې په دوو موضوعاتو کې په اونۍ  کې.
  د دوو ساعتو لپاره د راتلونکي راپور کارت د صادریدو د نیټې پورې ممکن وي.

 • دا څنګه ترسره کیږي؟

  که په ټاکلي وخت کې په راپور کارت کې ګریډ ډیر کمذوری وي (4، 5 یا 6)،
  نو د ټیوشن د پیسو ادا کولو لپاره باید غوښتنلیک وسپارل شي.
  د داسې کولو لپاره بس MATCH MIT : Nachhlife & Durchblick (ټیوشن او پوهې) : له ځان سره ویسئ، د “Komm – Mach mit
  چیک بوک څخه فورمه  ویسئ  او د غوښتنلیک د مخ پاڼه بشپړه کړئ، له ښوونځی څخه وغواړئ چې د غوښتنلیک د
  / ښوونځی له خوا د ټیوشن د پیسو اټکلي مقدار ته هم اړتیا وي.
  شا پاڼه ستاسې لپاره بشپړه کړي ځکه چې د دې غوښتنلیک سره د ښوونکو
  د دې ارزونې په رڼا کې اداره د ګټې د جایزې ورکولو پریکړې د اساسي اړتیاو پوره کولو پر اساس ترسره کوي. که د
  مناسب ښوونکي لپاره یا د زده کړې د مرستې د ا دارې د حوالې قرارداد د مخکې نه موجود وي نو دې ته به د تصویبولو لپاره پام
  وکړل شي او همدا ډول د مرستې کار پیل کیدی شي. که والدینو لا تراوسه د مناسبې مرستې احتمال نه وي موندلی نو بیا د خبرتیا
  د رسید ترلاسه کولو وروسته پریکړه هم ترسره کیدی شي. قرارداد ورورسته ورکول کیدی شي، د مناسب او اړین ټیوشن لپاره د
  Pro Arbeit له خوا د لګښت مسؤلیت اخیستل کیږي. تادیه مستقیماً خدمت وړاندې کوونکي ته و رکول کیږي. که په تصویب شوی
  مرحله کې د زده کړې د مشکل څه حل نه شي راویستل کیدی نو بیا لطفاً نوی غوښتنلیک برابر کړئ.

 • کله د ټیوشن / زده کړې مرسته نه شي تصویب کیدلی؟
  • که ښوونځی د اړتیا تائید نه کوي یا د اجرا کچه ښه او د تسل وړ وي
  • که د اجرا د کمذورۍ له امل بې له عذره غیرحاضري وي یا زده کوونکی په دوامداره توګه ناوړه چلند کوي
  • که د بهتره ښوونځی د ډول د غوښتنې سپارښت په ځانګړي توګه کیږي

د غوښتنلیکونو د بشپړولو لپاره لارښوونې KOMM – MACH MIT
تاسې د لګښتونو لپاره ادعا د هغه میاشتې په پیل کې کولی شۍ په کومې کې چې غوښتنلیک سپارل شوی وي. غوښتنلیکونه د هغه ماشومانو، ځوانانو او بالغ ځوانانو لپاره ترسره کیدی شي چې عمریونه یې د 25 کالو څخه کم وي، ښوونځی ته ځي او د روزنې تادیه نه ترلاسه کوي. که ماشومان نرسري ښوونځی ته ځي نو د هغوی لپاره هم غوښتنلیکونه ترسره کیدی شي. تاسې نور معلومات او لارښوونې د غوښتنلیک په فورمه کې ترلاسه کولی شۍ.

د ډیټا ساتنې په اړه مهم لارښوونې
ستاسې معلومات د Sozialgesetzbuch (60 نه تر 65 پورې د کتاب 1، د – SGB I) الماني ټولنیزې بیمې مقررات) او د Sozialgesetzbuch (SGB X) د کتاب د a, b, c, S 67) قانوني مقرراتو سره سم ثبت کیږي. ستاسې معلومات به په راز کې ساتل کیږي (د ټولنیزې رازدارۍ اصول).