تشریح په اړه د تفریحي ګرځیدنو او د ښوونځی د چکرو

د کال 2011 راهیسې Leistungen fur Bildung and Teilhabe

(د زده کړې او ګډون لپاره ګټې) ماشومانو، خوانانو، او بالغ ځوانانو

 ته د هغوی د میاشتني عادي اړتیاو پوره کولو سره سره هغوی ته پام کوي.

په دې کې د نرسري ښوونځی یا ښوونځی (لکه، د ښوونځی چکرې) سره د یوې ورځې

او ډیرو ورځو د تفریحي ګرځیدلو د لګښتونو مسؤلیت پرغاړه اخیستل شامل دي).

 • کوم کسان د دې ګټو لپاره عریضه کولی شي؟

  د نرسرۍ د ښوونځی ماشومان

  زده کوونکي

  • چې عمومي او مسلکي ښوونځی ته ځي
  • چې د روزنې کومه تادیه نه ترلاسه کوي
  • چې عمر یې د 25 کالو څخه کم وي

  د Sozialgesetzbuch (SGB II) د کتاب II ، د Sozialgesetzbuch (SGB XII) د الماني ټولنیزې بیمې د مقرراتو (د کتاب XII یا Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG د پناه غوښتونکیو د ګټو د قانون، د کور د ګټې (Wohngeld) یا ماشوم د ګټې (Kinderzuschlag) سره سم ګټې ترلاسه کوي.

 • کوم لګښتونه په غاړه اخیستل کیږي؟

  دا لګښتونه په غاړه اخیستل کیږي

  • د هغه یوې ورځنۍ ښوونځی یا نرسرۍ د ښوونځی د تفریحي چکرو لپاره لګښتونه کومې چې په تصویب شوي موده کې ترسره کیږي
  • د ښوونځی څخه د ډیرو ورځو د چکرو لپاره – د ښوونځی د ډګر په شرایطو کې دننه – او همداډول د نرسرۍ د ښوونځی

  (کیګا) د چکرو لپاره خو د کریس (Hort) د چکرو لپاره نه.

 • دا څنګه ترسره کیږي؟

  چکرې

  که د یوې ورځې د چکر/مطالعاتي چکر پلان جوړ کړل شوی وي نو تاسې به د ښوونځی یا نرسري ښوونځی څخه لیک  ترلاسه  کړۍ. په دغه لیک کې د چکر ټاکلي ځای او نیټه ورکړل شوې وي او هغه مقدار په کې هم ورکړل شوی وي کوم چې تاسې بای په دې چکر کې د خپل ماشوم د ګډون کولو لپاره ادا کړۍ. تاسې د دې چکر د لګښتونو د ادا کولو لپاره Pro Arbeit ته عریضه  کولی شۍ. د داسې کولو لپاره بس MACH MIT: Ausfluge & Klassenfahrten (تفریحي ګرځیدنې او د ښوونځی چکرونه) : له ځان سره ویسئ “Komm – Mach mit” چیک بوک، څخه فورمه ویسئ، د غوښتنلیک د مخ پاڼه بشپړه کړئ، د والدین لیک ورسره ضمیمه کړئ او دغه ټول شیان Pro Arbeit ته ولیږئ. ستاسې مدیر به دغه غوښتنلیک وګوري او که چیرې دا تصویب کړل شي نو ستاسې اکاونټ ته به دغه پیسې انتقال کړي.

  د ډیرو ورځو چکرې

  که چیرې ستاسې ماشوم د خپل ټولګي یا نرسري ښوونځی سره د ډیرو ورځو چکر له تلل غواړي چې شپه (شپې) په کې راتللی  شي، نو بیا به د سفر او استوګنې لګښتونه زیاتیږي. د دغه لګښتونو د مسؤلیت اخیستلو لپاره باید غوښتنلیک په ټاکلي وخت کې د چکر نه مخکې وسپارل شي. د داسې کولو لپاره بس MACH MIT: Ausfluge & Klassenfahrten (تفریحي ګرځیدنې او د ښوونځی چکرونه) : له ځان سره ویسئ “Komm – Mach mit” چیک بوک، څخه فورمه ویسئ، د غوښتنلیک د مخ پاڼه بشپړه کړئ. ښوونځی یا نرسري ښوونځی ته ووایاست چې د غوښتنلیک د شا پاڼه ستاسې لپاره بشپړه کړي. بشپړه فورمه Pro Arbeit  ته ولیږئ. ستاسې مدیر به دغه غوښتنلیک وګوري او که چیرې دا تصویب کړل شي نو د یادې ښوونځي، ټولګي، ښوونکي اکاونټ وغیره  ته به دغه پیسې انتقال کړي.

 • د کومو لګښتونو پیسې نه شي ادا کیدی؟
  • په چکر کې د جیب خرچې اضافي پیسې.
  • د یوټیلیټي شیانو لګښتونه (لکه د سفري بستې یا لاملو د کالیو لپاره) – حتی که دا د پیکنګ په لست کې ورکړل شوې هم وي.

د غوښتنلیکونو د بشپړولو لپاره لارښوونې KOMM – MACH MIT
تاسې د لګښتونو لپاره ادعا د هغه میاشتې په پیل کې کولی شۍ په کومې کې چې غوښتنلیک سپارل شوی وي. غوښتنلیکونه د هغه ماشومانو، ځوانانو او بالغ ځوانانو لپاره ترسره کیدی شي چې عمریونه یې د 25 کالو څخه کم وي، ښوونځی ته ځي او د روزنې تادیه نه ترلاسه کوي. که ماشومان نرسري ښوونځی ته ځي نو د هغوی لپاره هم غوښتنلیکونه ترسره کیدی شي. تاسې نور معلومات او لارښوونې د غوښتنلیک په فورمه کې ترلاسه کولی شۍ.

د ډیټا ساتنې په اړه مهم لارښوونې
ستاسې معلومات د Sozialgesetzbuch (60 نه تر 65 پورې د کتاب 1، د – SGB I) الماني ټولنیزې بیمې مقررات) او د Sozialgesetzbuch (SGB X) د کتاب د a, b, c, S 67) قانوني مقرراتو سره سم ثبت کیږي. ستاسې معلومات به په راز کې ساتل کیږي (د ټولنیزې رازدارۍ اصول).