توضیحات درباره مشارکت اجتماعی و فرهنگی

از سال 2011 نظر کودکان، نوجوانان و جوانان، در کنار احتیاجات معمول ماهوار خود، در ملاحظه به Leistungen für Bildung und Teilhabe  (فواید آموزش و مشارکت) هم جلب شده است. این خود شامل تقبل مصارف مشارکت اجتماعی و فرهنگی به معنی شرکت در انجمن ها، فیس های مکتب موسیقی و یا فعالیت های مربوط به اوقات فراغت است.

 • کی ها میتوانند برای دریافت این فواید درخواست دهند؟

  کودکان و نوجوانان زیر 18 سال که بر اساس جلد II کتابSozialgesetzbuch (SGB II) ، جلد XII کتاب  Sozialgesetzbuch SGB XII) - قانون بیمه اجتماعی آلمان) یا  Asylbewerberleistungsgesetz AsylbLG) - قانون فواید پناهجویان) کمک مصرف، کمک مصرف مسکن (Wohngeld) یا مساعدت به فرزند (Kinderzuschlag)، دریافت میکنند.

 • «فواید مربوط به مشارکت اجتماعی و فرهنگی» به چه معنی است؟

  پرداخت این فواید کودکان و نوجوانان را قادر به شرکت در انجمن های ورزشی، نواختن آلات موسیقی در مکتب موسیقی، شرکت در فعالیت های مربوط به اوقات فراغت و غیره میسازد. به همین دلیل است که مبلغ 10€ یورو در هر ماه یا مبلغ کل 120€ یورو در هر سال موجود است که میتوان آن را صرف فعالیت های کرد مورد علاقه کودکان هستند.

  • عضویت در رشته های ورزشی، موسیقی و فرهنگ همچون انجمن فوتبال یا آموزش بالت و غیره.
  • دروس با موضوع هنر از جمله دروس موسیقی در خارج از مکتب (توله، وایلن، گیتار و غیره)
  • فعالیت های نظارت شده در رابطه با آموزش فرهنگی همچون رفتن به موزیم با هدف آموزشی و شرکت در کورس های نقاشی و غیره.

  مشارکت در فعالیت های مربوط به اوقات فراغت از جمله فعالیت تفریحی مربوط به آتش نشانی یا پروژه های تیاتر که چندین روز به طول میانجامد.

 • چگونه انجام میشود؟

  آیا فرزند شما تاکنون تصمیم گرفته است که قصد دارد در انجمن های ورزشی شرکت کند یا آلات موسیقی بنوازد و یا در فعالیت مربوط به اوقات فراغت شرکت کند؟ پس یک درخواست را ارسال کنید برای انجام چنین کار تنها کافیست که فورمه   MACH MIT : : Sport, Musik & Freizeiten (ورزش، موسیقی، فعالیت های مربوط به اوقات فراغت) : : را از فهرست<< Komm – Mach mit >> بگیرید و صفحه اول درخواست را پر کنید.
  لطفاً از تامین کننده (انجمن، مکتب موسیقی و غیره) درخواست کنید که پشت درخواست را پر کند. فورمه تکمیل شده را به Pro Arbeit  ارسال کنید. سرپرست شما فورمه را بررسی خواهد کرد و در صورت تایید، پول را مستقیماً به حساب معین شده انتقال میدهد. اگر فرزند شما تا هنوز درباره اینکه میخواهد در کدام فعالیت شرکت کدام تصمیم نگرفته است، میتوانید مورد ذیل را در صفحه اولMACH MIT : : Sport, Musik & Freizeiten  (ورزش، موسیقی، فعالیت های مربوط به اوقات فراغت) : : نشانی کنید □
  درخواست اولیه جهت متعهد ماندن به موعد مقرر –
  من تا هنوز تصمیم را درباره فعالیت یا انجمن نگرفته ام. درخواست را برای Pro Arbeit ارسال کنید، به این طریق، شما هیچگونه فواید را از دست نخواهید داد. به محض اینکه فرزندتان تصمیم خود را گرفت، از فورمه تقاضای بعدی از فهرست << Komm – Mach mit >> استفاده کنید و این پروسه را طبق پروسیجر فوق ادامه دهید.

 • این فواید چگونه عمل میکنند؟

  مبلغ به صورت ماهوار انتقال مییابد (حداکثر 10€ یورو در هر ماه) و یا بصورت یکجا ( حداکثر 120€ یورو) به حساب تعیین شده توسط تامین کننده انتقال مییابد. اگر کدام کودک تا هنوز تصمیم نگرفته است، امکان ذخیره این مبلغ برای مدت حداکثر یک سال وجود دارد.

هدایات برای تکمیل درخواست KOMM – MACH MIT
شما میتوانید از آغاز ماه که درخواست را در آن ارسال میکنید مصارف را مطالبه کنید. این درخواست را میتوان برای کودکان، نوجوانان و جوانان، در صورت که زیر 25 سال سن دارند، به مکتب میروند و کدام مصرف برای کارآموزی دریافت نمیکنند، تنظیم کرد. همچنین این درخواست را میتوان برای کودکان که به کودکستان میروند تنظیم کرد. شما می توانید هدایات بیشتر را بر روی فورمه درخواست مشاهده کنید.

هدایات مهم درباره حفاظت از معلومات
معلومات شما مطابق با مقررات حقوقی (ماده 60 تا 65 جلد I کتاب (SGB I) Sozialgesetzbuch قانون بیمه اجتماعی آلمان) و ماده c، b، a 67 جلد X کتاب (SGB X) Sozialgesetzbuch ثبت شده اند. معلومات شما به صورت محرم حفظ خواهند شد (اصل حفظ محرمیت اجتماعی).