توضیحات درباره نحوه رفت و آمد به مکتب

از سال 2011 نظر کودکان، نوجوانان و جوانان، در کنار احتیاجات معمول ماهوار خود، در ملاحظه به Leistungen für Bildung und Teilhabe  (فواید آموزش و مشارکت) هم جلب شده است.
این امر خود شامل پرداخت مصارف ترانسپورت به مکتب میشود.

 • کی ها میتوانند برای دریافت این فواید درخواست دهند؟

  شاگردان که

  • پیش از این آموزش اجباری تمام وقت خود را به پایان رسانده اند.
  • به مکتب مسلکی یا عمومی میروند.
  • جهت رفت و آمد به مکتب باید سوار ترانسپورت عامه (بس یا ریل) شوند
  • کدام مصرف برای کارآموزی دریافت نمیکنند
  • کمتر از 25 سال سن دارند.
  • بر اساس جلد II کتابSozialgesetzbuch (SGB II) ، جلد XII کتاب  Sozialgesetzbuch SGB XII) - قانون بیمه اجتماعی آلمان) یا  Asylbewerberleistungsgesetz AsylbLG) - قانون فواید پناهجویان) کمک مصرف، کمک مصرف مسکن (Wohngeld) یا مساعدت به فرزند (Kinderzuschlag)، دریافت میکنند.
 • این فواید چگونه عمل میکنند؟

  اگر کدام شاگرد آموزش اجباری تمام وقت خود را به پایان رسانده باشد (10 سال تحصیلی) و با بس یا ریل به مکتب رفت و آمد کند آنوقت امکان پرداخت مصارف رفت و آمد او به مکتب وجود خواهد داشت.
  برای انجام چنین کار تنها کافیست که فورمه MACH MIT : : Bus & Bahn (بس و ریل) :: فورمه را از دفترچه چک<<Komm- Mach mit>> بگیرید، درخواست را پر کنید. تأیید حضور در مکتب را به آن ضمیمه کنید و همه این موارد را برای Pro Arbeit ارسال کنید.
  سرپرست شما تقاضا را بررسی میکند و در صورت دارا بودن شروط مزبور، جواز رفت و آمد شما به مکتب تأیید خواهد شد. شاگردان معمولاً یک کارت Clever Card برای سال تحصیلی جاری دریافت میکنند. در موارد انفرادی، میتوانند با سرپرست خود بر سر مقررات دیگر توافق کنید.

هدایات برای تکمیل درخواست KOMM – MACH MIT
شما میتوانید از آغاز ماه که درخواست را در آن ارسال میکنید مصارف را مطالبه کنید. این درخواست را میتوان برای کودکان، نوجوانان و جوانان، در صورت که زیر 25 سال سن دارند، به مکتب میروند و کدام مصرف برای کارآموزی دریافت نمیکنند، تنظیم کرد. همچنین این درخواست را میتوان برای کودکان که به کودکستان میروند تنظیم کرد. شما می توانید هدایات بیشتر را بر روی فورمه درخواست مشاهده کنید.

هدایات مهم درباره حفاظت از معلومات
معلومات شما مطابق با مقررات حقوقی (ماده 60 تا 65 جلد I کتاب (SGB I) Sozialgesetzbuch قانون بیمه اجتماعی آلمان) و ماده c، b، a 67 جلد X کتاب (SGB X) Sozialgesetzbuch ثبت شده اند. معلومات شما به صورت محرم حفظ خواهند شد (اصل حفظ محرمیت اجتماعی).