توضیحات درباره اوقات طعام

از سال 2011 نظر کودکان، نوجوانان و جوانان، در کنار احتیاجات معمول ماهوار خود، در ملاحظه به Leistungen für Bildung und Teilhabe  (فواید آموزش و مشارکت)
هم جلب شده است. این امر خود شامل پرداخت مصارف اوقات طعام در کودکستان ها و مکاتب میشود.

 • کی ها از این فواید برخوردار میشوند؟

  اطفال کودکستان
  شاگردان

  • به مکتب عمومی یا مسلکی میروند
  • کدام مصرف برای کارآموزی دریافت نمیکنند
  • کمتر از 25 سال سن دارند

  بر اساس جلد II کتابSozialgesetzbuch (SGB II) ، جلد XII کتاب  Sozialgesetzbuch SGB XII) - قانون بیمه اجتماعی آلمان) یا  Asylbewerberleistungsgesetz AsylbLG) - قانون فواید پناهجویان) کمک مصرف، کمک مصرف مسکن (Wohngeld) یا مساعدت به فرزند (Kinderzuschlag)، دریافت میکنند.

 • این فواید چگونه عمل میکنند؟

  آیا میخواهید که کودکتان در اوقات گروهی طعام در کودکستان (Kiga) یا حوزه مسئولیت مکتب شرکت کند؟ پس یک درخواست را ارسال کنید برای انجام چنین کار تنها کافیست که فورمه MACH MIT : : Mittagessen in Kindergarten & Schule (طعام در کودکستان و مکتب) :: فورمه را از دفترچه چک<< Komm – Mach mit >>  بگیرید و صفحه اول درخواست را پر کنید. قسمت عقب درخواست باید از سوی تامین کننده خدمات (از جمله کودکستان، شرکت حمایت کننده (Förderverein) ، مراقب) پر شود. فورمه پر شده را به Pro Arbeit ارسال کنید.
  سرپرست شما فورمه را بررسی خواهد کرد و در صورت تایید، پول را مستقیماً به حساب مقرر ارگان مسئول (از جمله Stadtkasse – خزانه شهر) انتقال میدهد. علاوه بر این، شما باید حداقل مبلغ 1€ یورو را برای هر وقت و به عنوان سهم خود بپردازید.

 • سهم پرداختی؟ به چه دلیل؟ چی گونه انجام میشود؟

  t مصرف غذا را میپردازد، از آنجا که باید سهم خود را از این مصارف بپردازید، همراه با درخواست، به Pro Arbeit اجازه میدهید که پول اضافی ماهوار را مستقیماً از مبلغ احتیاجات ماهانه شما به تامین کننده خدمات ( همچون خزانه شهر، شرکت حامی) انتقال دهد. در نتیجه، میتوان کل مبلغ را برای تامین کننده فرستاد.
  برای اطفال کودکستان باید مبلغ کل 20€ یورو در ماه بپردازید.*
  برای شاگردان، 1€ یورو برای هر روز مکتب محاسبه میشود.*

  *اگر اینوایس سهم پرداختی شما مستقیماً توسط تامین کننده خدمات برای شما ارسال شود این مقررات اعمال نمیشوند.

هدایات برای تکمیل درخواست KOMM – MACH MIT
شما میتوانید از آغاز ماه که درخواست را در آن ارسال میکنید مصارف را مطالبه کنید. این درخواست را میتوان برای کودکان، نوجوانان و جوانان، در صورت که زیر 25 سال سن دارند، به مکتب میروند و کدام مصرف برای کارآموزی دریافت نمیکنند، تنظیم کرد. همچنین این درخواست را میتوان برای کودکان که به کودکستان میروند تنظیم کرد. شما می توانید هدایات بیشتر را بر روی فورمه درخواست مشاهده کنید.

هدایات مهم درباره حفاظت از معلومات
معلومات شما مطابق با مقررات حقوقی (ماده 60 تا 65 جلد I کتاب (SGB I) Sozialgesetzbuch قانون بیمه اجتماعی آلمان) و ماده c، b، a 67 جلد X کتاب (SGB X) Sozialgesetzbuch ثبت شده اند. معلومات شما به صورت محرم حفظ خواهند شد (اصل حفظ محرمیت اجتماعی).