توضیحات درباره تدریس خصوصی

از سال 2011 نظر کودکان، نوجوانان و جوانان، در کنار احتیاجات معمول ماهوار خود، در ملاحظه به Leistungen für Bildung und Teilhabe  (فواید آموزش و مشارکت) هم جلب شده است.
این امر شامل صنوف فوق برنامه کمک به تدریس/یادگیری هم میشو.

 • کی ها میتوانند برای دریافت این فواید درخواست دهند؟

  شاگردان که

  • به مکتب مسلکی یا عمومی میروند
  • کدام مصرف برای کارآموزی دریافت نمیکنند
  • کمتر از 25 سال سن دارند.
  • بر اساس جلد II کتابSozialgesetzbuch (SGB II) ، جلد XII کتاب  Sozialgesetzbuch SGB XII) - قانون بیمه اجتماعی آلمان) یا  Asylbewerberleistungsgesetz AsylbLG) - قانون فواید پناهجویان) کمک مصرف، کمک مصرف مسکن (Wohngeld) یا مساعدت به فرزند (Kinderzuschlag)، دریافت میکنند.
 • صنوف فوق برنامه کمک به تدریس/یادگیری چیست؟

  بعضی اوقات یادگیری یک موضوع برای شاگردان دشوار است و بنابر این نمره خوب در امتحانات صنفی کسب نمیکنند. اگر چنین عملکرد ضعیف ادامه یابد، کارنامه آنها قابل قبول نخواهد بود. میتوان با تقاضا برای پرداخت مصارف تدریس خصوصی و در نتیجه کار فعالانه بر روی چنین مشکل در یادگیری و همچنین با حمایت شایسته از بروز این مسئله جلوگیری کرد.

  شرط لازم این است که مکتب نیاز به کمک را تایید کند، تدریس خصوصی را پیشنهاد نماید و هیچ نوع راه حل قابل مقایسه دیگر وجود نداشته باشد و یا در صورت وجود کافی نباشد. دروس در دو گرایش، دو ساعت در هفته و تا زمان صدور کارنامه بعدی تدریس میشوند.

 • چی گونه انجام میشود؟

  در نهایت اگر نمرات موجود در کارنامه خیلی پایین باشند (5، 4 یا 6) باید یک درخواست برای پرداخت مصارف تدریس خصوصی ارسال شود. برای انجام چنین کار تنها کافیست که فورمه MACH MIT : : Nachhilfe & Durchblick : : (تدریس و آگاهی) : : را از فهرست <<Komm – Mach mit>> بگیرید و صفحه اول درخواست را پر کنید. از مکتب بخواهید که پشت ورقه درخواست را پر کنند زیرا همراه با درخواست برآورد از معلمین/مکتب هم لازم است.
  بر مبنای این ارزیابی، سرپرست درباره داشتن یا عدم داشتن شروط ابتدایی برای اعطای این فواید تصمیم گیری میکند. اگر پیش نویس یک قرارداد از قبل برای یک معلم مناسب در موسسه که از یادگیری حمایت میکند وجود داشته باشد، این مسئله تایید و آموزش آغاز میشود.
  اگر خانواده ها تا هنوز گزینه کمکی مناسب را پیدا نکرده اند، میتوان این تصمیم را پس از دریافت گزارش هم گرفت. قرارداد بعداً تحویل داده میشود و Pro Arbeit مصارف لازم برای تدریس مناسب و لازم را میپردازد. این مصرف مستقیماً به تامین کننده خدمات داده میشود. در صورتیکه مشکل یادگیری در مرحله توافق شده برطرف نشد، یک درخواست دیگر را ارسال کنید.

 • چی وقت ممکن است کمک به تدریس/در یادگیری تایید نشود؟
  • اگر مکتب نیاز به آن را تایید نکند یا سطح عملکرد بهتر از حد کافی باشد
  • اگر ضعف در عملکرد به دلیل غیر حاضری غیر موجه و یا سوء رفتار مستمر شاگرد باشد
  • اگر رفتن به یک مکتب بهتر، نیاز به درخواست اختصاصی داشته باشد.

هدایات برای تکمیل درخواست KOMM – MACH MIT
شما میتوانید از آغاز ماه که درخواست را در آن ارسال میکنید مصارف را مطالبه کنید. این درخواست را میتوان برای کودکان، نوجوانان و جوانان، در صورت که زیر 25 سال سن دارند، به مکتب میروند و کدام مصرف برای کارآموزی دریافت نمیکنند، تنظیم کرد. همچنین این درخواست را میتوان برای کودکان که به کودکستان میروند تنظیم کرد. شما می توانید هدایات بیشتر را بر روی فورمه درخواست مشاهده کنید.

هدایات مهم درباره حفاظت از معلومات
معلومات شما مطابق با مقررات حقوقی (ماده 60 تا 65 جلد I کتاب (SGB I) Sozialgesetzbuch قانون بیمه اجتماعی آلمان) و ماده c، b، a 67 جلد X کتاب (SGB X) Sozialgesetzbuch ثبت شده اند. معلومات شما به صورت محرم حفظ خواهند شد (اصل حفظ محرمیت اجتماعی).