توضیحات درباره سیاحت و گردش های علمی مکتب

از سال 2011 نظر کودکان، نوجوانان و جوانان، در کنار احتیاجات معمول ماهوار خود، در ملاحظه به Leistungen für Bildung und Teilhabe  (فواید آموزش و مشارکت) هم جلب شده است. این امر خود شامل پرداخت مصارف مربوط به سیاحت یک تا چند روزه در کودکستان ها و مکاتب ( مثل سفرهای کوتاه مکتب) میشود.

 • کی ها میتوانند برای دریافت این فواید درخواست دهند؟

  طفال کودکستان
  شاگردان

  • به مکتب عمومی یا مسلکی میروند
  • کدام مصرف برای کارآموزی دریافت نمیکنند
  • کمتر از 25 سال سن دارند

  بر اساس جلد II کتابSozialgesetzbuch (SGB II) ، جلد XII کتاب  Sozialgesetzbuch SGB XII) - قانون بیمه اجتماعی آلمان) یا  Asylbewerberleistungsgesetz AsylbLG) - قانون فواید پناهجویان) کمک مصرف، کمک مصرف مسکن (Wohngeld) یا مساعدت به فرزند (Kinderzuschlag)، دریافت میکنند.

 • کدام مصارف به عهده گرفته میشوند؟

  مصارف برای موارد ذیل به عهده گرفته میشوند

  • برای همه گردش های یک روزه مکتب و کودکستان که در مدت زمان تایید شده انجام میشود.
  • برای گردش های چند روزه از مکتب - در چارچوب مقررات آموزشی- و همچنین برای گردش های همراه با کودکستان (Kiga)  و نه گردش های از کودکستان (Hort).
 • چگونه انجام میشوند؟ اردوهای یک روزه

  گر یک گردش علمی یک روزه برنامه ریزی شده باشد، شما یک نامه را از سوی مکتب یا کودکستان دریافت خواهید کرد. این نامه مقصد، تاریخ سفر و همچنین مبلغ را که شما برای شرکت فرزندتان در گردش باید بپردازید مشخص کرده است. شما می توانید برای  (بر عهده گرفته شدن) مصارف که باید برای این گردش بپردازید به Pro Arbeit درخواست دهید. برای انجام چنین کار تنها کافیست که فورمه MACH MIT : : Ausflüge & Klassenfahrten (سیاحت و گردش های علمی) : : را از فهرست<< Komm – Mach mit >> بگیرید، قسمت روی درخواست را پر کنید، رضایت نامه والدین را به آن ضمیمه کنید و همه این موارد را برایPro Arbeit ارسال کنید. سرپرست شما درخواست را بررسی خواهد کرد و در صورت تأیید، پول را به حساب شما انتقال میدهد.

  گردش های چندروزه

  اگر فرزند شما تمایل داشته باشد که همراه با هم صنفیان یا هم کودکستانی هایش در گردش های چند روزه که مستلزم اقامت در شب هستند شرکت کند، آنگاه سفر و اقامتگاه مصارف را در بر خواهند داشت. درخواست برای بر عهده گرفته شدن این مصارف باید در زمان مقرر و پیش از شروع سفر ارسال شود. برای انجام چنین کار کار تنها کافیست که فورمه MACH MIT : : Ausflüge & Klassenfahrten (سیاحت و گردش های علمی) :: را از فهرست << Komm – Mach mit >> بگیرید و قسمت روی درخواست را پر کنید. از مقامات مکتب یا کودکستان بخواهید که قسمت پشت فورمه تقاضا را پر کنند. فورمه پر شده را به Pro Arbeit ارسال کنید. سرپرست شما فورمه را بررسی خواهد کرد و در صورت تایید، پول را مستقیماً به حساب مقرر مکتب، صنف، معلم و غیره انتقال میدهد.

 • کدام مصارف قابل پرداخت نیستند؟
  • پول که از جیب برای مصارف اضافی طی گردش پرداخت میشود.
  • مصرف برای اشیاء مورد نیاز (از جمله بیگ یا پوشاک حمام) - حتی اگر در فهرست بسته بندی ذکر شده هم باشند.

هدایات برای تکمیل درخواست KOMM – MACH MIT
شما میتوانید از آغاز ماه که درخواست را در آن ارسال میکنید مصارف را مطالبه کنید. این درخواست را میتوان برای کودکان، نوجوانان و جوانان، در صورت که زیر 25 سال سن دارند، به مکتب میروند و کدام مصرف برای کارآموزی دریافت نمیکنند، تنظیم کرد. همچنین این درخواست را میتوان برای کودکان که به کودکستان میروند تنظیم کرد. شما می توانید هدایات بیشتر را بر روی فورمه درخواست مشاهده کنید.

هدایات مهم درباره حفاظت از معلومات
معلومات شما مطابق با مقررات حقوقی (ماده 60 تا 65 جلد I کتاب (SGB I) Sozialgesetzbuch قانون بیمه اجتماعی آلمان) و ماده c، b، a 67 جلد X کتاب (SGB X) Sozialgesetzbuch ثبت شده اند. معلومات شما به صورت محرم حفظ خواهند شد (اصل حفظ محرمیت اجتماعی).