Objaśnienia dotyczące korepetycji

Od 2011 r., obok comiesięcznych regularnych świadczeń, uwzględniane są Leistungen für Bildung und Teilhabe (Świadczenia na rzecz edukacji i uczestnictwa społecznego) dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych.

Obejmują one również dodatkowe pozaszkolne korepetycje/pomoc w nauce.

 • Kto może złożyć wniosek o te świadczenia?

  Uczennice i uczniowie, którzy

  • uczęszczają do szkoły powszechnej lub zawodowej,
  • nie otrzymują wynagrodzenia za pracę w ramach edukacji zawodowej,
  • nie ukończyli jeszcze 25 roku życia,
  • nie ukończyli jeszcze 25 roku życia, otrzymują świadczenia zgodnie z Drugą Księgą Kodeksu Socjalnego (SGB II), Dwunastą Księgą Kodeksu Socjalnego (SGB XII), ustawą o świadczeniach dla ubiegających się o azyl (AsylbLG), dodatek mieszkaniowy (Wohngeld) lub dodatek na dzieci (Kinderzuschlag).
 • Czym są korepetycje pozaszkolne/pomoc w nauce?

  Czasami uczennice i uczniowie mają trudności ze zrozumieniem treści przekazywanych w trakcie lekcji jakiegoś przedmiotu, a przez to otrzymują gorsze oceny na sprawdzianach. Jeżeli nic się nie zmienia, można spodziewać się, że już wkrótce także ocena na świadectwie nie będzie zadowalająca. Tak nie musi być, ponieważ istnieje możliwość złożenia wniosku o przejęcie kosztów korepetycji, aby w sposób aktywny walczyć z trudnościami z nauką i zapewnić odpowiednie wsparcie.

  Warunkiem tego jest, że szkoła potwierdzi konieczność takiego wsparcia, zaleci korepetycje, a w szkole nie są oferowane porównywalne zajęcia lub nie są one wystarczające.

  Dofinansowanie można uzyskać na korepetycje z dwóch przedmiotów w ilości dwóch godzin tygodniowo na każdy, do czasu kolejnego rozdania świadectw.

 • Jak to działa?

  Wniosek o przejęcie kosztów korepetycji należy złożyć najpóźniej wtedy, gdy ocena na świadectwie okazuje się niezadowalająca (4, 5 lub 6). W tym celu z broszury „Komm - Mach mit” proszę wyjąć formularz MACH MIT : : Nachhilfe & Durchblick (Korepetycje i zrozumienie) : : i wypełnić pierwszą stronę wniosku. Drugą stronę wniosku proszę dać do wypełnienia szkole. Ponieważ złożenie wniosku wymaga również ewaluacji nauczyciela/szkoły. Na podstawie tej oceny referent odpowiedzialny za zabezpieczenie podstawowe wydaje decyzję o przyznaniu świadczenia. Jeżeli dostępny jest projekt umowy z odpowiednim korepetytorem lub instytucją świadczącą pomoc pozalekcyjną, zostanie on uwzględniony już w chwili wydawania decyzji i ze wsparcia będzie można skorzystać niezwłocznie. Jeżeli rodzice nie znaleźli jeszcze odpowiedniej formy wsparcia w nauce, decyzję będzie można podjąć także po otrzymaniu decyzji. Umowa zostanie dostarczona później.

  Koszty odpowiednich i niezbędnych zajęć korepetycyjnych przejmie Pro Arbeit. Płatność otrzymywać będzie bezpośrednio usługodawca.

  Jeżeli nie uda się zaradzić trudnościom w nauce w zatwierdzonym okresie, niezbędne jest ponowne złożenie wniosku.

 • Kiedy nie można przyznać świadczeń na korepetycje/pomoc w nauce?
  • Jeżeli szkoła nie potwierdzi, że takie świadczenia są niezbędne lub wyniki w nauce są lepsze niż dostateczne,
  • jeżeli trudności w nauce mają związek z nieusprawiedliwionymi nieobecnościami lub uporczywym wagarowaniem uczennic lub uczniów,
  • jeżeli wynikiem tego działania ma być jedynie lepsze zalecenie rodzaju szkoły.

Wskazówki dotyczące wypełniania wniosków KOMM - MACH MIT
Przejęcie kosztów następuje wraz z początkiem miesiąca, w którym został złożony wniosek. Można składać wnioski na dzieci, młodzież i młodych dorosłych, którzy nie ukończyli jeszcze 25 roku życia, jeżeli uczęszczają do szkoły i nie otrzymują wynagrodzenia za pracę w ramach kształcenia się w zawodzie. Można również składać wnioski na dzieci, uczęszczające do przedszkoli. Więcej wskazówek znajdą Państwo w formularzach wniosków.

Ważna wskazówka dotycząca ochrony danych osobowych
Państwa dane osobowe zbierane są zgodnie z przepisami ustawowymi (§§ 60 do 65 Pierwszej Księgi Kodeksu Socjalnego (SGB I) i § 67 a, b, c Dziesiątej Księgi Kodeksu Socjalnego (SGB X). Państwa dane osobowe traktowane są poufnie (tajemnica ubezpieczeniowa).