توضیحاتی درباره سرویس ایاب و ذهاب مدرسه

از سال 2011 ، Leistungen für Bildung und Teilhabe (مزایای آموزش و مشارکت) برای کودکان، نوجوانان و جوانان، علاوه بر شرایط مقرری ماهانه معمولشان، مزایای آموزش و مشارکت در نظر گرفته شد.

این شامل قبول هزینه های سرویس ایاب و ذهاب می شود.

 • چه افرادی می توانند برای این مزایا درخواست کنند؟

  دانش آموزانی که

  • قبلاً آموزش اجباری تمام وقت را به پایان رسانده باشند.
  • به مدرسه فنی حرفه ای یا عادی می روند.
  • باید از حمل و نقل عمومی (اتوبوس یا قطار) برای مسیر خود تا مدرسه استفاده کنند.
  • هیچ وجه آموزشی دریافت نمی کنند.
  • کمتر از 25 سال دارند.
  • مطابق با کتاب (SGB II) Sozialgesetzbuch ، کتاب (SGB XII) Sozialgesetzbuch XII قانون بیمه اجتماعی آلمان یا(AsylbLG) Asylbewerberleistungsgesetz  قانون مزایای پناهجویان، مزایای مسکن (Wohngeld) یا مزایای فرزند (Kinderzuschlag) دریافت می کنند.
 • مزایا چگونه واریز می شوند؟

  اگر دانش آموز قبلاً آموزش اجباری تمام وقت خود (10 سال تحصیلی) را به پایان رسانده است و برای حضور در مدرسه باید از اتوبوس یا قطار استفاده کند، پس واجد شرایط دریافت وجه ایاب و ذهاب مدرسه است.

  برای انجام این کار، کافی است فرم MACH MIT :: Bus & Bahn (قطار و مترو):: فرم دفترچه <<Komm – Mach mit>>  را انتخاب کنید، درخواست را تکمیل کنید، گواهی اشتغال به تحصیل را ضمیمه کنید و همه را به Pro Arbeit ارسال کنید.

  سرپرست شما درخواست را بررسی می کند، در صورت وجود شرایط، بلیت ایاب و ذهاب به مدرسه تایید می شود. دانش آموزان معمولاً  CleverCard را برای سال تحصیلی جاری دریافت می کنند و در موارد خاص، می توان در این خصوص با سرپرست برای شرایط دیگری به توافق رسید.

دستورالعمل های تکمیل درخواست های KOMM – MACH MIT
می توانید از اول ماهی که در آن درخواست را ارسال کردید، هزینه ها را مطالبه کنید. برای کودکان، نوجوانان و جوانان زیر 25 سال نیز که مدرسه می روند اما کمک آموزشی دریافت نمی کنند، می توان درخواست کرد. برای کودکانی که به کودکستان می روند هم می توان درخواست کرد. می توانید دستورالعمل های بیشتری را درباره فرم های درخواست پیدا کنید.

دستور العمل مهم درباره محافظت از داده
اطلاعات شما مطابق با قوانین حقوقی (بخش های 60 تا 65 کتاب (SGB I) Sozialgesetzbuch I- قانون بیمه اجتماعی آلمان) بخش 67 قسمت های a ، b و c کتاب (SGB X) Sozialgesetzbuch X ثبت می شود. اطلاعات شما به صورت محرمانه حفظ می شود.